Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Biegli sądowi
Biegli sądowi

 

 

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. 2005, Nr 15, poz. 133),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. 2007, Nr 250 poz. 1883).Biegłym może zostać ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • ukończyła 25 lat życia,
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyraża zgodę na ustanowienie biegłym.

 

Biegłym - tłumaczem języka migowego – może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - T2" – tłumacza -biegłego w zakresie języka migowego lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.

Kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów. 


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 • podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z prośbą o ustanowienie biegłym sądowym z dokładnym określeniem dziedziny oraz specjalizacji,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zarówno praktycznych, jak i teoretycznych wiadomości z dziedziny, dla której kandydat ma być ustanowiony biegłym sądowym (w wypadku lekarzy posiadanie I lub II stopnia specjalizacji oraz prawo wykonywania zawodu),
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o wykonywaniu (bądź nie) opinii dla sądów lub prokuratury z ewentualnym wskazaniem sygnatur spraw,
 • opinia i zgoda z zakładu pracy,
 • kopia dowodu osobistego.

 

W przypadku osób wykonujących wolny zawód wymagane jest dodatkowo

 • zasięgnięcie opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należyZałączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Sądu Okręgowego w Kielcach.


Dokumenty składa się w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach pokój 12 (I piętro) tel. 041 34-02-312.


Listy biegłych sądowych
są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

 

Należności biegłych sądowych:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia dla biegłyc, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w popstępowaniu cywilnym (Dz.U.2013.518).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia dla biegłyc, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w popstępowaniu karnym (Dz.U.2013.508).

 

 Dokumentacja: Pobierz plik

 


 Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na biegłych ikona pdf

Strona Sądu Okręgowego w Kielcach zawierająca aktualną listę biegłych sądowych