Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow RODO
RODO
Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie:

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jak również przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Agatą Janiszewską-Skowron.

Adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie:

 

Na podstawie art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Informowanie administratora Sądu Rejonowego w Jędrzejowie reprezentowanego przez Kierownika jednostki, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 4. współpraca z organem nadzorczym;
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO;
 7. inicjowanie działań zwiększających świadomość, w tym zapewnienie szkoleń
  i egzaminów z zakresu ochrony danych osobowych dla
  osób uczestniczących
  w operacjach przetwarzania danych osobowych,
 8. bieżący nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, a w szczególności sprawdzanie czy przetwarzanie odbywa się zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych, o których mówi RODO (zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; ograniczenie celu; minimalizacja danych; prawidłowość; ograniczenie przechowywania; integralność i poufność) i aby móc to wykazać (zasada rozliczalności), przy uwzględnieniu charakteru, zakres, kontekstu i celów przetwarzania danych osobowych oraz ryzyk naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
 9. wsparcie administratora w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 10. wsparcie administratora w prowadzeniu analizy ryzyka przetwarzania danych dla podstawowych praw i wolności osób oraz wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku,
 11. przeprowadzanie okresowych audytów oraz bieżący nadzór nad poprawnością stosowania przepisów prawa i procedur wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych,
 12. sprawdzenia poprawności przetwarzania danych osobowych,
 13. przegląd i aktualizacja dokumentacji przetwarzania danych,
 14. prowadzenie rejestrów i ewidencji związanych z przetwarzanymi w Sądzie danymi osobowymi, których obowiązek wynika z przepisów prawa lub wewnętrznych dokumentów.
 15. współpraca z organem nadzorczym (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  w tym wsparcie administratora przy zgłaszaniu naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna na podstawie RODO

 

Kim jest Administrator, Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Jędrzejowie,  Prezes i/lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, oraz Minister Sprawiedliwości,  każdy z nich w zakresie realizowanych zadań wg regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 52, tj. ze zm.)

 

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

— listownie: Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów  

— e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie -

kontakt: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Skąd pochodzą Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana. Niektóre dane osobowe możemy uzyskiwać również z innych źródeł, ale tylko pod warunkiem, że  obowiązujące przepisy nakładają na nas taki obowiązek.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych zadań ustawowych i umownych, dlatego ich nie podanie nie pozwoli na wypełnienie naszych obowiązków prawnych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe między innymi w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe wrażliwe, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w następujących celach:

·sprawowanie wymiaru sprawiedliwości;

·wsparcie pionu orzeczniczego;

·zapewnienie dostępu do postępowania sądowego i akt sprawy;

·sprawowanie nadzoru;

·rozpoznawanie wniosków i skarg;

·zaopatrzenie, administrowanie, infrastruktura;

·rekrutacja;

·zatrudnienie w sądzie;

·świadczenia socjalne;

·szkolenia;

·realizacja wydatków publicznych;

·zapewnienie obsługi prawnej i medialnej;

·zapewnienie literatury fachowej i publikacji.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;

Dane osobowe  możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, prasowe, ochrony, informatyczne.

Dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa. Transfer danych do Państwa Trzeciego jest również uzależniony od decyzji Komisji Europejskiej, która między innymi zajmuje się sprawdzaniem, czy dane Państwo Trzecie, spełnia europejskie standardy ochrony danych osobowych. W tym celu podpisywane są umowy międzynarodowe, pomiędzy Unią Europejską a danym Państwem Trzecim, zezwalające na transfery danych.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowychv;

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie.

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

Klauzula informacyjna na podstawie DODO

 

Realizując obowiązek wynikający z art.  175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1i 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) informuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, na podstawie art.175 da, 175 db, ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), jest Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, a w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Jędrzejowie oraz Minister Sprawiedliwości wg realizowanych zadań, odpowiednio z siedzibą : Sąd Rejonowy w Jędrzejowie ul. 11go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, oraz Minister Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie, możliwy jest  pisemnie na  adres korespondencyjny ul. 11go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, na adres e-mail : Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 3. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie przebiegu i realizacji postępowania przed sądem, przetwarzane będą na podstawie  przepisów szczególnych,   oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO, w celu:
  • obsługi toczącego się postępowania sądowego,
  • rejestracji spraw w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe,
  • prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w systemach teleinformatycznych do tego służących.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami dotyczących prowadzonego postępowania sądowego.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Sądu Okręgowego w Kielcach, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, narusza obowiązujące przepisy.
 7. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w zakresie wymiaru sprawiedliwości nad Sądem Rejonowym w Jędrzejowie sprawują prezesi Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 10. Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym
  z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z wymogów  i zobowiązań prawnych.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

 

·         Administratorem systemu monitoringu jest Sąd Rejonowy w Jędrzejowie reprezentowany przez Prezesa i/lub Dyrektora

·         monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

·         podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora

·         zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie do nadpisania (nie dłużej jednak niż 30 dni)

·         osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych

·         osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

·         kontakt do Inspektora Ochrony Danych Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć