Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow RODO
RODO
Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie:

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jak również przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Agatą Janiszewską-Skowron.

Adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie:

 

Na podstawie art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Informowanie administratora Sądu Rejonowego w Jędrzejowie reprezentowanego przez Kierownika jednostki, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 4. współpraca z organem nadzorczym;
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO;
 7. inicjowanie działań zwiększających świadomość, w tym zapewnienie szkoleń
  i egzaminów z zakresu ochrony danych osobowych dla
  osób uczestniczących
  w operacjach przetwarzania danych osobowych,
 8. bieżący nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, a w szczególności sprawdzanie czy przetwarzanie odbywa się zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych, o których mówi RODO (zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; ograniczenie celu; minimalizacja danych; prawidłowość; ograniczenie przechowywania; integralność i poufność) i aby móc to wykazać (zasada rozliczalności), przy uwzględnieniu charakteru, zakres, kontekstu i celów przetwarzania danych osobowych oraz ryzyk naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
 9. wsparcie administratora w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 10. wsparcie administratora w prowadzeniu analizy ryzyka przetwarzania danych dla podstawowych praw i wolności osób oraz wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku,
 11. przeprowadzanie okresowych audytów oraz bieżący nadzór nad poprawnością stosowania przepisów prawa i procedur wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych,
 12. sprawdzenia poprawności przetwarzania danych osobowych,
 13. przegląd i aktualizacja dokumentacji przetwarzania danych,
 14. prowadzenie rejestrów i ewidencji związanych z przetwarzanymi w Sądzie danymi osobowymi, których obowiązek wynika z przepisów prawa lub wewnętrznych dokumentów.
 15. współpraca z organem nadzorczym (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  w tym wsparcie administratora przy zgłaszaniu naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna

W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO), informujemy, że:

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

1.     Administratorem danych, które są przetwarzane przez Sąd w związku z realizacją powierzonych mu ustawowo zadań oraz w związku z prowadzoną działalnością administracyjną jest Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów reprezentowany przez Prezesa Sądu.

2.     Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pani Agata Janiszewska-Skorown: e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

3.      Podstawę prawną przetwarzania danych oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia poniższe zestawienie sporządzone wg celów przetwarzania danych:

Cel: Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

          Podstawy prawne:

      Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

      Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

      Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

      Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

      Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o Księgach wieczystych i hipotece

      Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od jej kategorii, która jest ustala na podstawie przepisów:

      Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

      Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości

Cel: Wykonywanie zadań z zakresu działalności administracyjnej sądu

Podstawy prawne:

      Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

      Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

      Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności jej kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:

      Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

      Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

Podstawa prawna:

      art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

      Ustawa z dnia 22.08.1997 r o ochronie osób i mienia

Zakres i sposób przetwarzania danych:

          Monitoring wizyjny  - monitoringiem objęte jest:

      bezpośrednie otoczenie budynku – w tym parking,

      wejścia do budynku,

      korytarze,

      pomieszczenia, w których odbywa się przetwarzanie danych wymagające ciągłego monitorowania np. Biuro Obsługi Interesanta, czytelnia akt.

Okres przechowywania danych:

Nagrania przechowywane są nie dłużej niż 1 miesiąc, jednakże ze względu na specyfikę Sądu oraz ograniczenia techniczne, nagrania z niektórych kamer mogą być przechowywane przez krótszy okres.

 

Cel: pozostałe cele przetwarzania danych

Szczegółowo, o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych, sposobach przetwarzania, zakresie danych oraz o okresie przechowywania danych Sąd informuje bezpośrednio osoby, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i 14 RODO.

4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

·         prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji między innymi o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób; prawo to nie będzie przysługiwać w zakresie dokumentów których udostępnianie regulują szczegółowe regulaminy i procedury – np. w przypadku akt spraw;

·         prawo do sprostowania treści  danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane zostały błędnie zebrane albo ich treść uległa zmianie;

·         prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych. Prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

·         prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

·         prawo do przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany – taka sytuacja nie występuje w Sądzie.

·         prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art.6 lit. e lub f (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora).Po przyjęciu takiego wniosku administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych objętych sprzeciwem w w/w celach, chyba że wykaże istnienie ważnej, prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych, którą według prawa uznaje się za nadrzędną wobec interesów, praw i wolności osoby lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

·         prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta w dowolnym momencie może wycofać udzieloną uprzednio administratorowi zgodę na przetwarzanie jej danych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody  przed jej cofnięciem.

W/w prawa osób Sąd realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji w/w praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia.

W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Sąd dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.

·                złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej na dzienniku podawczym
w siedzibie Sądu;

·                przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres siedziby Sądu;

·                przesłanie wniosku lub żądania mailem lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu `w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Każdy wniosek powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby której dotyczy, jej adres, treść wniosku oraz podpis (własnoręczny lub kwalifikowany /profil zaufany ePUAP).

Każdy wniosek podlega rozpatrzeniu, a osoba składająca wniosek w terminie do 30 dni otrzyma odpowiedź o zakresie i sposobie jego realizacji.    

5.     Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.     Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Sąd jest organem właściwym, określony jest wprost, lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.

7.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8.     Sąd nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.

9.     Sąd przetwarza dane w systemach informatycznych. W celu doskonalenia technologii przetwarzania danych, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Sąd korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi z zakresu IT.