Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 26/18

Data 16 marca 2018r.

 

Sygn. akt I Ns 26/18

 

OGŁOSZENIE

          W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 26/18 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Rokickiego o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Mariannie Rokickiej, po  Cecyli Elżbiecie Rokickiej po Edwardzie Józefie Rokickim.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Józefa Janus s. Stanisława i Katarzyny zmarłego w dniu 14.10.1999 roku w miejscowości Szałas, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i udowodnili swoje prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.   

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 1/18

Sygn. akt I Ns 1/18                                                     Jędrzejów, dnia 13.03.2018r

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns  1/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Leokadii Zeganek córce  Stanisława i Balbiny zmarłej w dniu 27 lutego 2017 roku w Sędziszowie ostatnio stale zamieszkałej w Sędziszowie, która pozostawiła spadek w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Sędziszowie, woj. świętokrzyskie przy ulicy Kościuszki 3/5. 

         Wzywa się wszystkich  spadkobierców , nakazując aby w ciągu trzech miesięcy od dnia  ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

 
Ogłoszenie w sprawie I 16/18

Sygn. akt I Ns 16/18                                                             Jędrzejów, dnia 12.03.2018r

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 16/18  toczy się postępowanie stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej aktualnie  w miejscowości  Szałas,  gmina  Sędziszów  powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 5 , 76 ,106, 134, 166, o powierzchni łącznej 5,67 ha , będącej we władaniu  Tadeusza Janusa.

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych szczególności zaś spadkobierców po Wincentym Janusie, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 601/17

Sygn. akt I Ns 601/17                                                     Jędrzejów, dnia 06.03.2018r

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 601/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie  Wrona córce Jana i Wiktorii   zmarłej w dniu 24 maja 2012  roku w Jędrzejowie  ostatnio stale zamieszkałej w Jędrzejowie, która pozostawił spadek w postaci prawa odrębnej własności  lokalu  mieszkalnego ulica Armii Krajowej 1/24 położonego w Jędrzejowie powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie

         Wzywa się wszystkich  spadkobierców , nakazując aby w ciągu trzech miesięcy od dnia  ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

 
Postanowienie I Nc 1363/17

Sygn. akt I Nc 1363/17

 POSTANOWIENIE

Dnia 28 lutego 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

                                        Przewodniczący: SSR Monika Wrona – Zawada

 

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2018 r. w Jędrzejowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Miejskiej Kraków

przeciwko Natalii Capaja

o zapłatę

 

postanawia:

 

I.              uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 listopada 2017 roku;

II.            zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 13 listopada 2017 r. strona powodowa wniosła o zasądzenie od pozwanej Natalii Capaja kwoty 487,60 zł z umownymi odsetkami oraz zasądzenie koszów procesu.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 listopada 2017 r. Sąd uwzględnił żądanie pozwu.

Wysłany pozwanej Natalii Capaja odpis nakazu zapłaty wrócił z adnotacją, „zwrot nie podjęto w terminie”. Na podstawie bazy PESEL ustalono, że pozwana aktualnie nie ma stałego miejsca zameldowania.

Zarządzeniem z dnia 2 stycznia 2018 r. Przewodniczący wezwał pełnomocnika strony powodowej do wskazania aktualnego miejsca zamieszkania pozwanej - w terminie 14 dni pod rygorem uchylenie nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania. Odpis zarządzenia doręczono pełnomocnikowi w dniu 8 stycznia 2018 r. Do dnia dzisiejszego strona powodowa nie wskazała adresu zamieszkania pozwanej.

 

Sąd zważył, co następuje:

 Zgodnie z art. 5021 § 1 k.p.c. jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4 k.p.c. (miejsce pobytu pozwanego nie jest znane), sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

Z kolei art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. stanowi, że Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Mając na uwadze w/w przepisy należy stwierdzić, że skoro nie było możliwe doręczenie pozwanej odpisu nakazu zapłaty na adres wskazany w pozwie, a powód w zakreślonym terminie nie podał aktualnego adresu zamieszkania pozwanej, zaszły przesłanki do uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania w sprawie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

 

SSR Monika Wrona-Zawada

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 232/17

Sygn. Akt I Ns 232/17

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  232/17 toczy się postępowanie z wniosku  Tadeusza Sputo o stwierdzenie nabycia spadku po  Zofii Korpus zd. Pietrucha c. Marcina i Katarzyny zmarłej dnia 16 kwietnia 1977 roku w miejscowości Cierno – Żabieniec.  Zmarła nie pozostawiła testamentu. W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne położone w  miejscowości Cierno – Żabieniec .

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby,  a szczególności wszystkich spadkobierców  Zofii Korpus, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci  w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

    

 

    SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 305/17

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

 

I Wydział Cywilny

28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 74

tel. 041 386 14 41

___________________________________________________________________________

Jędrzejów dn  27.02.2018r.

Sygn.akt  I Ns  305/17

 

O G Ł O S Z E N I  E

                  Na mocy art 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Dagmary Pałka   będącej pracownikiem Sądu Rejonowego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 48, 28-300 Jędrzejów do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Sławomira Jacka Równickiego ostatnio zamieszkałego w Katowicach w sprawie z wniosku Ireny Równickiej.

               Pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

S Ę D Z I A

/M.Rzeźnicka/

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 775/13

Sygn. akt I Ns 775/13                                                             Jędrzejów, dnia 24.02.2014r

 

 

OGŁOSZENIE

 

    Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym sądem toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 10/18) z wniosku Andrzeja Zatorskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Leśnicy, działka ewidencyjna numer 357/26, będącej we władaniu wnioskodawcy, przez zasiedzenie. Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości, w szczególności spadkobierców po Stanisławie i Katarzynie Owczarek, Tomaszu Rączkiewiczu, Walentym Bedło, Tomaszu Leszczyńskim, Rochu Nowaku, Feliksie Jamorskim, Antonim Baranie, Walentym Młodkowskim, Józefie Soborskim, Józefie Majrzchaku, Mośku Krakowskim, Wincentym Kowalskim, Franciszku Kołku, Józefie Biskupie, Piotrze Rączkiewiczu, Stefanie Kurkowskim, Sebastianie Naczelniku, Józefie Leszczyńskim, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i wykazali swoje prawa.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane. 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 47/18

Sygn. akt I Ns 47/18                                                                     Jędrzejów, dnia 22.02.2018r

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 47/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Kowalskim synu Władysława i Leokadii   zmarłym w dniu 4 marca 2013 roku w Kielcach  ostatnio stale zamieszkałym w Brzegach, który pozostawił spadek w postaci środków pieniężnych zgromadzonych  na  rachunku.

         Wzywa się wszystkich jego spadkobierców, nakazując aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 434/17

Sygn. akt I Ns 434/17                                                             Jędrzejów, dnia 5.02.2018r

 

 

OGŁOSZENIE

 

         Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym sądem toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 434/17) z wniosku Heleny Jopek o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię własności nieruchomości położonej w miejscowości Podchojny, gmina Jędrzejów oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 167 (aktualnie numer ewidencyjny 131) w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości, w szczególności spadkobierców po Adamie Bocianie, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i wykazali swoje prawa.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono wykazane
 
Postanowienie I Ns 302/17

Sygn. akt: I Ns 302/17

 

P O S T A N O W I E N I E

                                                                        Dnia 26 lutego 2018 r.

 

 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny  w składzie następującym:

 

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Wysoczyńska

 

 

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2018 r. w Jędrzejowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Mariana Makulskiego

z udziałem  Jerzego Makulskiego, Mariusza Makulskiego,  Gminy  Nagłowice,  Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Zofii Koziara, Marii Makulskiej, Magdy Makulskiej - Zientek, Ireny Makulskiej

o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego

 

postanawia:

sprostować ogłoszenie  opublikowane na tablicy Urzędu Gminy Nagłowice oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jędrzejowie poprzez wskazanie w wierszu dziesiątym w miejsce  danych „Stanisława Makulskiego s. Józefa”  wpisać „Józefa Makulskiego s. Szymona”

 

uzasadnienie

W ogłoszeniu opublikowanym w sprawie Sąd omyłkowo wskazał dane pierwotnego właściciela co należało prostować na mocy art. 350 kpc.

 

                                                                                                     SSR Katarzyna Wysoczyńska
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 24