Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 431/18

Jędrzejów 26 października 2018 rok

 

Sygn. akt I Ns 431/18


 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie zawiadamia, że  w sprawie  sygn. akt I Ns 431/18 zostało wydane w dniu 26 października 2018 roku postanowienie o  zarządzeniu ogłoszenia w sprawie złożenia wykazu inwentarza spadkowego Janiny Ciepluch c. Władysława i Anieli  PESEL  40012401042  urodzonej dnia 24 stycznia 1940 roku w  Staniowicach, a zmarłej dnia 15 grudnia 2017 roku w   Jaworze, ostatnio zamieszkałej  w Jaworze gmina Sobków.

Wykaz inwentarza został sporządzony w kancelarii notarialnej w Pińczowie przed notariuszem Markiem Krysińskim za nr Rep. A nr 1897/2018.

Ze wskazanym wykazem inwentarza mogą zapoznać się wszyscy, którzy  uzasadnią swój wniosek.

Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu  lub wierzyciele mający pismeny dowód  należności przeciwko spadkodawcy  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu  inwentarza spadkowego.

 

 

SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 254/18

                  Jędrzejów, dn. 14 listopada 2018r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 254/18 toczy się postępowanie z wniosku Haliny Benowić o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Jędrzejowie, gmina Jędrzejów oznaczonej  jako działka numer 45 o  powierzchni 0,0134 ha.

Poprzednimi władającymi przedmiotową nieruchomością byli kolejno Teofil Wroński,   Eugeniusz Wroński, Helena Wielińska, Zofia Porębska. Obecnie działka pozostaje we Haliny Benowić. 

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa do wskazanej   nieruchomości, a w szczególności spadkobierców właścicieli przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

   

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 481/18

 

Jędrzejów 14 listopada 2018r.

Sygn. akt I Ns 481/18

 OGŁOSZENIE

  W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns  481/18  wydane zostało postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza zgodnie z pkt. II postanowienia z dnia 07/11/2018 roku po Władysławie Liberku zmarłym w dniu 7 stycznia 2013r. PESEL 44081008375, ostatnio stale zamieszkałym  w Jędrzejowie, przy ul. Romana Dmowskiego 3A/16.

Poucza się, że osoby wymienione w art. 637 § 1 kpc, tj. osoby które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 412/18

Jędrzejów dn  03.10.2018r

Sygn.akt  I Ns 412/18

O G Ł O S Z E N I  E

                  Na mocy art 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Anny Lato – pracownika Sądu Rejonowego w Jędrzejowie zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie nieznanych właścicieli nieruchomości położonej w obrębie Pawłowice, gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie oznaczonej jako działka ewidencyjna 546/4 i działka ewidencyjna numer 547/4 w sprawie z wniosku Powiatu Jędrzejowskiego –Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie

               Pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 256/18

       Jędrzejów, dn. 9 listopada 2018r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 256/18 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Sęk o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Podchojnach gmina Jędrzejów oznaczonej jako działki numer 1201 o powierzchni  0,0738 ha, numer 838 o powierzchni 1,4100 ha.

Poprzednimi władającymi przedmiotową nieruchomością byli Wincenty Szczerba, następnie Józef Szczerba, potem Helena i Tadeusz małż. Lis. Obecnie działka pozostaje we władaniu  Heleny i Jerzego małż. Sęk.  

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa do wskazanej   nieruchomości, a w szczególności spadkobierców właścicieli  przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Marta Rzeźnicka

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 333/18

                   Jędrzejów, dn. 9 listopada 2018r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 333/18 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Zabiegło o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Zegartowicach gmina Imielno oznaczonej  jako działki numer 861 o powierzchni  1,13 ha.

Poprzednimi władającymi przedmiotową nieruchomością był Mateusz Bartela. Obecnie działka pozostaje we władaniu Józefa i Zenobii małż. Zabiegło.  

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa do wskazanej   nieruchomości, a w szczególności spadkobierców właściciela nieruchomości objętej wnioskiem Karola Stalmasińskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Marta Rzeźnicka

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 123/18

Data 6 września 2018r.

 

Sygn. akt I Ns 123/18

 

 

OGŁOSZENIE

 

         W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 123/18  toczy się postępowanie z wniosku  Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Marii Chwalińskiej zmarłej dnia 04 kwietnia 2016  roku w Pińczowie i ostatnio stale tam zamieszkałej w  Wodzisławiu. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Haliny Marii Chwalińskiej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i udowodnili swoje prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.   

        

       

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 108/18

Data 6 września 2018r.

 

Sygn. akt I Ns 108/18

 

OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 108/18 toczy się postępowanie z wniosku  Stanisława Władczyk i Marii Władyczyk o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonych w miejscowości Grudzyny, gmina Imielno, powiat Jędrzejowski, województwo Świętokrzyskie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 223 o pow. 0,2800 ha, nr 353 o pow. 0.2600 ha, nr 224 o pow. 0,2800 ha oraz działki położone w Opatkowicach Murowanych, gmina Imielno o nr 558 o pow. 0,1700 ha i nr 598 o pow. 0,1000 ha, dla których to ruchomości nie ma  urządzonych ksiąg wieczystych ani zbioru dokumentów.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowanej, a w szczególności następców prawnych Łucji Nowak, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości,  bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności,  jeśli zostanie ono udowodnione. 

 
Postanowienie I Ns 382/18

Sygn. akt: I Ns 382/18

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                       Dnia 04 września 2018 roku

 

 

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Marta Rzeźnicka

 

po rozpoznaniu w dniu 04 września 2018 roku w Jędrzejowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Dominiki Kowalskiej, Agnieszki Kowalskiej

z udziałem  Wierzytelności Glob  Sp z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

o dokonanie  spisu inwentarza spadkowego po Henryku Witkowskim

                                                          

postanawia:

 

I.                   sporządzić spis inwentarza  majątku spadkowego Henryka Romana Witkowskiego syna Kazimierza i Kazimiery zmarłego dnia 31 stycznia 2014 roku we Włoszczowie ostatnio stale zamieszkałego w Sędziszowie;

 

II.                zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu inwentarza majątku spadkowego po Henryku Romanie Witkowskim, synu Kazimierza i Kazimiery zmarłego dnia 31 stycznia 2014 roku we Włoszczowie ostatnio stale zamieszkałym w Sędziszowie, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 354/18

 Jędrzejów 25 września 2018 rok

Sygn. akt I Ns 354/18

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  354/18 toczy się postępowanie z wniosku  Ilony Chudzik o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w  Mokrsku Górnym gmina  Sobków, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr  71o pow.  0.056  ha.

W ewidencji gruntów jako władający wskazaną nieruchomością ujawniony jest Michał Grzelec. Wskazana nieruchomość  stanowi ekwiwalent scaleniowy za działkę nr  413.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości, a w szczególności spadkobierców po  Michale Grzelec, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 270/18

Data 27 września 2018r.

 

Sygn. akt I Ns 270/18

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 270/18 toczy się postępowanie z wniosku Jana Kwiatkowskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonych w miejscowości Mierzwin, gmina Wodzisław, powiat Jędrzejowski, województwo Świętokrzyskie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 30 o pow. 2,12  hanr 360/1 o pow. 0,0190 ha oraz nr 360/2 o pow. 0,4510 ha, dla których to ruchomości nie są urządzone księgi wieczyste ani zbiory dokumentów.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Piotra Szatana, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości,  bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności,  jeśli zostanie ono udowodnione. 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 28