Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 117/17

Sygn. akt I Ns 117/17                                                             Jędrzejów, dnia 2.06.2017r

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 117/17  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Zakrucze  powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 808 o powierzchni 1,7 ha, będącej aktualnie we władaniu Jana Bienia.

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych w szczególności spadkobierców po Mariannie Borczuch aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Postanowienie I Ns 199/17

Sygn. akt I Ns 199/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 2 czerwca 2017 r.

Przewodniczący: SSR Leszek Gumbisz

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2017 r. w Jędrzejowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Józefa Lasota

z udziałem Emilii Grzybczak, Marii Skóra, Marty Bochenek i Bogusława Waligóra

o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Lasota

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla uczestnika nieznanego z miejsca pobytu

postanawia:

  

1.       ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestników Bogusława Waligóry ostatnio stale zamieszkałym w Czeladzi kuratora w osobie pracownika sądu Małgorzaty Wilk,

2.       o powyższym dokonać ogłoszenia w budynku sądowym oraz w budynku Urzędu  Gminy Czeladź na okres 1 miesiąca,

3.      skuteczność doręczenia odpisu wniosku i innych pism procesowych kuratorowi uzależnić od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku Sądu.

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 150/17

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, I Wydział Cywilny 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 74

 

tel. (0-41) 386-43-64, fax: (0-41) 386-15-56, E-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

BOI: 801 800 122 ( dot. tel. stacjonarnych) lub 12 286 32 83 ( dot. tel. komórkowych i stacjonarnych)

Godziny pracy: pn. 8.15-16.15, wt-pt7.45-15.45

Godziny przyjęć interesantów pn.9.00-18.00, wt.-pt 9.00-15.00

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

                                                                                  

Data 5 czerwca 2017r.

 

Sygn. akt I Ns 150/17

 

OGŁOSZENIE

                 W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 150/17  toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Nowaka o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Słupi Jędrzejewskiej, gmina Słupia Jędrzejowska, powiat Jędrzejowski, województwo Świętokrzyskie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 761 o pow. 1.02 ha. Dla nieruchomości tej nie ma urządzonej ksiąg wieczystej ani nie jest prowadzony zbiór dokumentów. Nieruchomość nr 671 była wcześniej w posiadaniu Jana Kulaska s. Tomasza i Balbiny.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Jana Kulaska, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I C 92/17
Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, I Wydział Cywilny 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 74
 
tel. (0-41) 386-43-64, fax: (0-41) 386-15-56, E-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
BOI: 801 800 122 ( dot. tel. stacjonarnych) lub 12 286 32 83 ( dot. tel. komórkowych i stacjonarnych)
Godziny pracy: pn. 8.15-16.15, wt-pt7.45-15.45
Godziny przyjęć interesantów pn.9.00-18.00, wt.-pt 9.00-15.00
Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 

 

                                                                       Jędrzejów, dnia 30 maja 2017 r.

 

 

Sygn. akt I C 92/17

(w odpowiedzi  należy zawsze podawać  sygn. akt )

                                                                                   

                                                                         

Pan         

Leon Kot        

ostatnio zamieszkały

ul. św. Marcina 115

28-330 Wodzisław

 

 

DORĘCZENIE  POSTANOWIENIA

 

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilnyw sprawie

z powództwa   EasyDebt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętęgo z siedzibą w Warszawie

przeciwko  Leonowi Kotowi

zapłatę

doręcza Panu  odpis postanowienia  z dnia 29.05.2017r.

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust.4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleformatycznym.

 

      

POUCZENIE

Od doręczonego postanowienia/ zarządzenia  może pan(i)  wnieść zażalenie bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie albo za pośrednictwem poczty , w terminie tygodniowym od dnia jego otrzymania . Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu

 

Sygn. akt I C 92/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 29 maja 2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:  SSR  Leszek Gumbisz

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017 r. w Jędrzejowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EasyDEBT  Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

 

przeciwko Leonowi Kot

o zapłatę

w przedmiocie umorzenia postępowania

 

postanawia:

                  

umorzyć postępowanie

 

UZASADNIENIE 

Pismem odebranym dnia 21 kwietnia 2017 roku powód został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie dokumentu pełnomocnictwa wraz z odpisem.

Do dnia dzisiejszego nie zareagował na powyższe wezwanie.

          Mając na uwadze powyższe okoliczności na podstawie art.50537§1 kpc orzeczono jak w dyspozytywnej części postanowienia.

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 799/12

Sygn. akt I Ns 799/12                                          Jędrzejów dnia 1 czerwca 2017 r.   

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 


            W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 799/12 toczy się postępowanie z wniosku o zezwolenie na złożenie dowodu rzeczowego do depozytu sądowego.

Wzywa się wszystkie osoby uprawnione w szczególności spadkobierców Ryszarda Skrobota do odbioru depozytu sądowego w postaci kłódki z kluczem zabezpieczonej w toku postępowania karnego Ds. 1401/97, gdyż inaczej depozyt ten zostanie zlikwidowany po upływie 3 lat od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 120/17

 

Sygn. Akt I Ns 120/17

 OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  120/17 toczy się postępowanie z wniosku  Wojciecha Hajdasa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej  w miejscowości Węgrzynów gmina Słupia oznaczonej  aktualnie jako działki nr 25/1, 53/1, 53/2 i 200 o pow. 5.21 ha. Aktualnie w ewidencji gruntów jako władający wskazaną nieruchomością ujawniony jest Stanisław Hajdas.

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, właścicieli przedmiotowej nieruchomości względnie ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swojej własności, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

       SSR Katarzyna Wysoczyńska

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 239/17

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

I Wydział Cywilny

28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 74

tel. 041 386 14 41

Sygn. akt I Ns 239/17                                                                                                 Jędrzejów, dnia 23.03.2017r

 

 

OGŁOSZENIE

        

           Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym sądem toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 239/17) z wniosku Jana Czajora o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Cierno Żabieniec stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 227, będącej we władaniu wnioskodawcy przez zasiedzenie. Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości, w szczególności spadkobierców po Wincentym Sputo, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i wykazali swoje prawa.

       Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.

       

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 161/17

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

I Wydział Cywilny

28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 74

tel. 041 386 14 41

Sygn. akt I Ns 161/17                                                                                                                                          Jędrzejów, dnia 18.05.2017r

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 161/17  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Warzynie II  powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej jako działki  ewidencyjne numerami 13, 45, 277, 357, 384, 410, 501, 561, 637, o powierzchni 2,44 ha , będącej we władaniu Stanisława Jastrzębskiego 

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych w szczególności spadkobierców po Stanisławie i Tekli Jastrzębskich  aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 237/17

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

I Wydział Cywilny

28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 74

tel. 041 386 14 41

Sygn. akt I Ns 237/17                                                        

Jędrzejów, dnia 18 maja 2017r

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 237/17  toczy się postępowanie o  stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w  Łysakowie pod Lasem, działka ewidencyjna numer 229, będącej we władaniu wnioskodawcy w drodze ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

        Wzywa się wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości, w szczególności spadkobierców po Wojciechu Adamczyku i Mariannie Waligórskiej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Nc 111/17

Treść Ogłoszenia w sprawie I Nc 111/17

                                                                                                                      

 

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 153/17

Sygn. akt I Ns 153/17                                                                  Jędrzejów, dnia 08.05.2017r

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydział Cywilnym w sprawie I Ns 153/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie  Wielińskiej  córce Marcina  i Józefy   zmarłej w dniu 7 grudnia 1992  roku w Starachowicach  ostatnio  stale  zamieszkałej w Starachowicach , która pozostawiła  spadek w postaci udziału gospodarstwie  rolnym położonym w Brynicy Suchej  powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie  wszystkich jej spadkobierców, nakazując aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku,

         Wzywa się wszystkich   jej spadkobierców, nakazując aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 24