Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie I Co 604/18

Jędrzejów dn  11.03.2019r

Sygn.akt  I Co 604/18

 

 

 

O G Ł O S Z E N I  E

 

 

 

                 Na mocy art 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Annę Lato – adres do doręczeń Jędrzejów ul. 11 Listopada 74 celem reprezentowania Wojciecha Siwca PESEL: 62041705678 w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcina Fatygę w sprawie pod  sygn. akt Kmp 1/18 .

               Pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 224/18

Sygn. akt I Ns 224/18

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt
I Ns 224/18
toczy się postępowanie z wniosku Przemysława Stefańczyka o stwierdzenie nabycia
własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Małogoszczu, województwie świętokrzyskim, powiecie jędrzejowskim, gminie Małogoszcz oznaczonej aktualnie w ewidencji gruntów jako działka numer 2599 o powierzchni 0,0244 ha oraz nieruchomości położonej w Małogoszczu, województwie świętokrzyskim, powiecie jędrzejowskim, gminie Małogoszcz oznaczonej aktualnie w ewidencji gruntów jako działka numer 2594 o powierzchni 0,0487 ha. Nieruchomości te są zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oraz nie mają urządzonej księgi wieczystej. Ostatnimi władającymi nieruchomością objętą wnioskiem byli Bolesław i Marianna małżonkowie Karpińscy, którzy kupili od Władysława Kosteckiego udział w nieruchomości aktem notarialnym Rep. 23/49. 

Obecnie nieruchomości te są w posiadaniu Przemysława Stefańczyka i jego żony Barbary Stefańczyk.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości,  bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

SSR Marta Rzeźnicka

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 34/19

Data 4 marca 2019r.

 

Sygn. akt I Ns 34/19

 

 

O G Ł O S Z E N I  E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Małgorzaty Wilk pracownika Sądu Rejonowego w Jędrzejowie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie uczestników:

- Karol Strzelec ostatnio stale zamieszkałego  w Skroniowie, gm. Jędrzejów;

- Damian Strzelec  ostatnio stale zamieszkałego  w Laskowie gm. Jędrzejów

w sprawie

z wniosku  Kacpra Wydrych

z udziałem  Dominika Wydrych, Karola Strzelca, Damiana Strzelca

Stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Wydrych

 

     Wniosek  i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/18

Jędrzejów dn 7.03.2019 

Sygn.akt  I Nc 46/18

 

 

 

O G Ł O S Z E N I  E

 

 

 

                 Na mocy art 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw Wiktora Kulaska  prowadzącego Kancelarię Adwokacką przy ul. Dworcowej 31, 28-340 Sędziszów do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Pawła Blaszki ostatnio zamieszkałego Osiedle Drewniane 5m/12, 28-340 Sędziszów w sprawie z powództwa KGPN Sp z.o.o. z siedziba w Warszawie o  zapłatę

               Pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 15/19

Jędrzejów dn  7.03.2019r

Sygn.akt  I Ns 15/19

   

O G Ł O S Z E N I  E

 

             Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym sądem toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 15/19) z wniosku Anny Liberek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Piołunce, gmina Sędziszów działka ewidencyjna numer 91 (według ewidencji na dzień 4 listopada 1971 roku) w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości, w szczególności spadkobierców po Wojciechu Glińskim, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i wykazali swoje prawa.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono wykazane. 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 351/18

Sygn. akt I Ns 351/18

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 351/18  toczy się postępowanie z wniosku  Witolda Laskowskiego i Elżbiety Laskowskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej  Jakubowie gmina Imielno, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki  nr  210/18, 210/19, 210/24 i 210/25  o pow. 2.42  ha.

W ewidencji gruntów jako władający wskazaną nieruchomością ujawnieni są Witold Laskowski i Elżbieta Laskowska.

Właścicielem wskazanej nieruchomości był Edward Kwiecień s. Jana i Ludwiki.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości,   a w szczególności spadkobierców Edwarda Kwiecień, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Obwieszczenie o licytacjinieruchomości Km 2054/16

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 2054/16

                                                                                                                      

 

 

 

 
Ogłoszenie Prostujące w sprawie I Ns 533/18

Sygn. akt I Ns 533/18

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE PROSTUJĄCE

 

 

Niniejszym prostuje się ogłoszenie w sprawie I Ns 533/18  dotyczące postępowania z wniosku   Wiesławy Jaworskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, wskazując, że dotyczy ono miejscowości „Leśnica gmina Małogoszcz”, a nie jak omyłkowo wskazano „Lścin gmina Małogoszcz”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w „Rzeczpospolitej” dnia 11 stycznia 2019 roku.

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 133/18

Sygn. akt I Ns 133/18

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 133/18 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Sufin o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Oksie przy ul. Kościelnej 9, gm. Oksa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 348 o powierzchni 0,09 ha. Nieruchomość ta nie ma urządzonej księgi wieczystej. Ostatnim właścicielem nieruchomości, ujawnionym w ewidencji gruntów była Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Oksie w upadłości. Obecnie nieruchomość ta jest w posiadaniu Zofii Sufin.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości,  bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

SSR Marta Rzeźnicka

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 498/18

Sygn. akt I Ns 498/18

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie ogłasza, że zezwolił w sprawie o sygn. akt I Ns 498/18 Zdzisławowi Stępień na złożenie do depozytu sądowego kwoty w wysokości 12.659,90 złotych (dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100) należnej Zbigniewowi Stępień (PESEL 70012816038) tytułem spłaty zasądzonej w pkt. II postanowienia Sądu Rejonowego w Jędrzejowie orzeczonego w sprawie o dział spadku po Edwardzie Stępniu i zniesienie współwłasności sygn. akt I Ns 9/17 dnia 26 czerwca 2018 roku, pomniejszonej o kwotę w wysokości 250 złotych stanowiącą koszty tego postępowania poniesione przez Zdzisława Stępnia i zasądzone na jego rzecz od Zbigniewa Stępnia w pkt. V wyżej wskazanego postanowienia, ustalając, że powyższa kwota ma zostać wypłacona na jego wniosek pod warunkiem wykazania przysługującego mu uprawnienia do tej kwoty, tj. przedłożenia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, bądź jego następcom prawnym pod warunkiem wykazania następstwa prawnego, albowiem dopiero spełnienie tego warunku umożliwia wydanie przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego.

 

 

SSR Marta Rzeźnicka

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 105/18

Sygn. akt I Ns 105/18

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie w sprawie o sygn. akt I Ns 105/18 prowadzonej z wniosku Grzegorza Ślusarka z udziałem Heleny Sobieraj o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Stanisławie Sobieraj, synu Edwarda i Józefy, posiadającego zawód palacz, ostatnio stale zamieszkałym w Sędziszowie, zmarłym w dniu 29 maja 2016 roku w Sędziszowie, który pozostawił spadek w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Sędziszowie przy ulicy Kościuszki 4/2, dla którego Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00063206/8, wzywa wszystkich jego spadkobierców, nakazując aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Andrzeju Sobieraj

 

 

 

SSR Marta Rzeźnicka

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 29