Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 334/17

Sygn. akt I Ns 334/17

 

OGŁOSZENIE

 W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  334/17 toczy się postępowanie z wniosku  Leszka Skalmierskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w  Mieronicach gmina Wodzisław oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr  170  o pow.  0.66  ha. Nieruchomość  ta stanowi działkę nr 15 o pow. 0.6574 ha, którą Wincenty Słaby otrzymał w czasie scalenia gruntów wsi Mieronice.

W ewidencji gruntów jako  władający  wskazaną nieruchomością  ujawniony jest Leszek Skalmierski. 

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości,  a także spadkobierców po Wincentym Słaby  aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 120/17 - sprostowanie

Sygn. Akt I Ns 120/17

 

OGŁOSZENIE – Sprostowanie do ogłoszenia opublikowanego dnia 5 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy  w Jędrzejowie Wydział I Cywilny zawiadamia, że w ogłoszeniu, które ukazało się w „Rzeczpospolitej” dnia 5 czerwca 2017 roku do  sprawy  I Ns  120/17,  wskazano błędnie nr jednej z działek objętych wnioskiem,  a mianowicie 53/2, podczas gdy wniosek dotyczy nieruchomości położonej  w miejscowości Węgrzynów gmina Słupia oznaczonej  53/3 o pow. 1.16 ha.

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, właścicieli przedmiotowej nieruchomości względnie ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swojej własności, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 862/17

 Jędrzejów 4 sierpnia 2017 rok

 

Sygn. akt I Ns 862/16

 

 
 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  862/16 toczy się postępowanie z wniosku   Marii Siwkiewicz o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w Zdanowicach  gmina Nagłowice oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka   nr 199    o pow.  0.30  ha.

W ewidencji gruntów jako władający wskazaną nieruchomością ujawniony jest  Władysław Równicki.

Wskazana nieruchomość pochodzi z gospodarstwa scalonego  nr 99 o pow. 4.7020 ha, które otrzymali  Władysław Równicki, Wincenty Równicki, Franciszek Równicki, Marianna Pilecka Joanna/Janina Krzyżyk.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

         SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 195/17

 Sygn. akt I Ns 195/17

 


OGŁOSZENIE


W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  195/17 toczy się postępowanie z wniosku   Zdzisława Janikowskiego i Zdzisławy Janikowskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w  Leśnicy gmina Małogoszcz oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki  nr  59    o pow.  1.45 ha i nr 83 o pow. 1.48   ha.

W ewidencji gruntów jako władający działką nr 83 ujawniony jest Jan Stefańczyk, który jest właścicielem wskazanej działki.

W ewidencji gruntów jako władający działką nr 59 ujawniony jest Zdzisław Janikowski. Działka ta została wydzielona z majątku państwowego Leśnica Cieśle. Prowadzona była dla tej nieruchomości księga wieczysta, która zaginęła w czasie działań wojennych.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości,  a także spadkobierców po Bronisławie Jurczak c. Jana i Jadwigi,  aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 595/15

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, I Wydział Cywilny 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 74

 

tel. (0-41) 386-43-64, fax: (0-41) 386-15-56, E-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

BOI: 801 800 122 ( dot. tel. stacjonarnych) lub 12 286 32 83 ( dot. tel. komórkowych i stacjonarnych)

Godziny pracy: pn. 8.15-16.15, wt-pt7.45-15.45

Godziny przyjęć interesantów pn.9.00-18.00, wt.-pt 9.00-15.00

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

                                                                                  

Data 26 lipca 2017r.

 

Sygn. akt I Ns 595/15

 

                                                        OGŁOSZENIE

 

          W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 595/15 toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Parzniewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Zygmuncie Budziosz zmarłym dnia 14.08.2015 roku w Sędziszowie ostatnio stale zamieszkałym w Desznie, w gminie Sędziszów, w powiecie Jędrzejowskim, w województwie Świętokrzyskim. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Tadeusza Budziosz, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i udowodnili swoje prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.   

 
Postanowienie I Co 116/16

  Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, I Wydział Cywilny 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 74

tel. (0-41) 386-43-64, fax: (0-41) 386-15-56, E-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

BOI: 801 800 122 ( dot. tel. stacjonarnych) lub 12 286 32 83 ( dot. tel. komórkowych i stacjonarnych)

Godziny pracy: pn. 8.15-16.15, wt-pt7.45-15.45

Godziny przyjęć interesantów pn.9.00-18.00, wt.-pt 9.00-15.00

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 

                                                                        Jędrzejów, dnia 27 czerwca 2017 r.

 

 

Sygn. akt I Co 116/16

(w odpowiedzi  należy zawsze podawać  sygn. akt )

                                                                                      

                                                                      

Pan         

Bartłomiej Jawór        

ostatnio zamieszkały                                                             

Mierzyn 3                                                                     

28-340 Sędziszów

 

 

DORĘCZENIE  POSTANOWIENIA

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilnyw sprawie

z wniosku   Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie

z udziałem  Bartłomieja Jawóra

o wyjawienie majątku

doręcza Panu  odpis postanowienia z dnia 27.06.2017r.

 

                                                                                           

                                                                                                                                    sekr. sąd. Małgorzata Wilk

 

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust.4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

 

POUCZENIE

Od doręczonego postanowienia/ zarządzenia  może pan(i)  wnieść zażalenie bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie albo za pośrednictwem poczty , w terminie tygodniowym od dnia jego otrzymania . Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu

 

 

 

 Sygn. akt I Co 116/16

 POSTANOWIENIE

 

 

Dnia 27 czerwca 2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:  SSR  Leszek Gumbisz

 

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. w Jędrzejowie na posiedzeniu niejawnym

 

sprawy z wniosku Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie

 

przeciwko Bartłomiejowi Jawór

 

o wyjawienie majątku

 

 

postanawia:

                  

 umorzyć postępowanie

 

UZASADNIENIE

 

 

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 roku postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zawieszone na podstawie art.177§1 pkt.6 kpc albowiem wnioskodawca w wyznaczonym przez Sąd terminie nie wskazał prawidłowego adresu pozwanego.

Zgodnie z art.182§1 kpc Sąd umarza w takim wypadku postępowanie jeśli wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu 1 roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności orzeczono jak w dyspozytywnej części postanowienia.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 801/16

 

Jędrzejów 23 czerwca 2017

Sygn. akt I Ns 801/16

 OGŁOSZENIE


W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  801/16 toczy się postępowanie z wniosku   Andrzeja Mróz i Barbary Mróz o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej we Wrzosówce  gmina Małogoszcz oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki  nr  126/1 i 126/2   o pow.  0.06  ha.

W ewidencji gruntów jako władający wskazaną nieruchomością ujawnieni są Ryszard Żołnierzak i  Weronika Żołnierzak.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  

    SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 117/17

Sygn. akt I Ns 117/17                                                             Jędrzejów, dnia 2.06.2017r

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 117/17  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Zakrucze  powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 808 o powierzchni 1,7 ha, będącej aktualnie we władaniu Jana Bienia.

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych w szczególności spadkobierców po Mariannie Borczuch aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 150/17

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, I Wydział Cywilny 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 74

 

tel. (0-41) 386-43-64, fax: (0-41) 386-15-56, E-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

BOI: 801 800 122 ( dot. tel. stacjonarnych) lub 12 286 32 83 ( dot. tel. komórkowych i stacjonarnych)

Godziny pracy: pn. 8.15-16.15, wt-pt7.45-15.45

Godziny przyjęć interesantów pn.9.00-18.00, wt.-pt 9.00-15.00

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

                                                                                  

Data 5 czerwca 2017r.

 

Sygn. akt I Ns 150/17

 

OGŁOSZENIE

                 W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 150/17  toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Nowaka o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Słupi Jędrzejewskiej, gmina Słupia Jędrzejowska, powiat Jędrzejowski, województwo Świętokrzyskie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 761 o pow. 1.02 ha. Dla nieruchomości tej nie ma urządzonej ksiąg wieczystej ani nie jest prowadzony zbiór dokumentów. Nieruchomość nr 671 była wcześniej w posiadaniu Jana Kulaska s. Tomasza i Balbiny.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Jana Kulaska, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I C 92/17
Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, I Wydział Cywilny 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 74
 
tel. (0-41) 386-43-64, fax: (0-41) 386-15-56, E-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
BOI: 801 800 122 ( dot. tel. stacjonarnych) lub 12 286 32 83 ( dot. tel. komórkowych i stacjonarnych)
Godziny pracy: pn. 8.15-16.15, wt-pt7.45-15.45
Godziny przyjęć interesantów pn.9.00-18.00, wt.-pt 9.00-15.00
Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 

 

                                                                       Jędrzejów, dnia 30 maja 2017 r.

 

 

Sygn. akt I C 92/17

(w odpowiedzi  należy zawsze podawać  sygn. akt )

                                                                                   

                                                                         

Pan         

Leon Kot        

ostatnio zamieszkały

ul. św. Marcina 115

28-330 Wodzisław

 

 

DORĘCZENIE  POSTANOWIENIA

 

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilnyw sprawie

z powództwa   EasyDebt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętęgo z siedzibą w Warszawie

przeciwko  Leonowi Kotowi

zapłatę

doręcza Panu  odpis postanowienia  z dnia 29.05.2017r.

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust.4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleformatycznym.

 

      

POUCZENIE

Od doręczonego postanowienia/ zarządzenia  może pan(i)  wnieść zażalenie bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie albo za pośrednictwem poczty , w terminie tygodniowym od dnia jego otrzymania . Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu

 

Sygn. akt I C 92/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 29 maja 2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:  SSR  Leszek Gumbisz

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017 r. w Jędrzejowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EasyDEBT  Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

 

przeciwko Leonowi Kot

o zapłatę

w przedmiocie umorzenia postępowania

 

postanawia:

                  

umorzyć postępowanie

 

UZASADNIENIE 

Pismem odebranym dnia 21 kwietnia 2017 roku powód został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie dokumentu pełnomocnictwa wraz z odpisem.

Do dnia dzisiejszego nie zareagował na powyższe wezwanie.

          Mając na uwadze powyższe okoliczności na podstawie art.50537§1 kpc orzeczono jak w dyspozytywnej części postanowienia.

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 799/12

Sygn. akt I Ns 799/12                                          Jędrzejów dnia 1 czerwca 2017 r.   

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 


            W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 799/12 toczy się postępowanie z wniosku o zezwolenie na złożenie dowodu rzeczowego do depozytu sądowego.

Wzywa się wszystkie osoby uprawnione w szczególności spadkobierców Ryszarda Skrobota do odbioru depozytu sądowego w postaci kłódki z kluczem zabezpieczonej w toku postępowania karnego Ds. 1401/97, gdyż inaczej depozyt ten zostanie zlikwidowany po upływie 3 lat od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.