Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 69/18

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

I Wydział Cywilny

28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 74

tel. 041 386 14 41

___________________________________________________________________________

Jędrzejów dn  18.05.2018r.

Sygn.akt  I Ns 69/18

 

 

 

O G Ł O S Z E N I  E

 

 

 

                 Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Dagmary Pałka   będącej pracownikiem Sądu Rejonowego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 48, 28-300 Jędrzejów do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Józefa Sosnowskiego ostatnio zamieszkałego w miejscowości Nagłowice, Michałów-Reginów, Legionowo  w sprawie z wniosku Agnieszki Treter o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Sosnowskim i Genowefie Sosnowskiej

               Pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

 

S Ę D Z I A

/M. Rzeźnicka/

 
Postanowienie I Ns 464/17

                                              

Sygn. akt I Ns 464/17

POSTANOWIENIE

 

Dnia 15 maja 2018 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Marta Rzeźnicka

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 roku w Jędrzejowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Zdzisławy Kaczor, Jacka Kaczor

 

z udziałem Eleonory Dębskiej, Mari Mazurek , Krystyny Pawełczyk, Anny Gałczyńskiej i Irminy Glaba

 

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

p o s t a n a w i a:

wezwać do udziału w sprawie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kwoty pieniędzy w wysokości 0,55 złotych (55/100) z tytułu hipoteki zapisanej w księdze wieczystej KI1J 00050945/6 na rzecz Genowefy Pawełczyk, wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności wszystkich spadkobierców Genowefy Pawełczyk nakazując im, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do spadku, które to ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz w Urzędzie Gminy Wodzisław, Urzędzie Miasta Krakowa oraz umieścić na stronie Internetowej tutejszego Sądu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  SSR Marta Rzeźnicka

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 613/17

Sygn. akt I Ns 613/17                                                             Jędrzejów, dnia 02.05.2018r

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 613/17  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Opatkowicach Murowanych  powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 241 o powierzchni 1 ha, będącej we władaniu Ryszarda  Jachyma    

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych w szczególności spadkobierców po Anieli Tutaj aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 87/18

Sygn. akt I Ns 87/18                                                             Jędrzejów, dnia 16.04.2018r

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 87/13  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w  Zakruczu powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 276 o powierzchni 0,36 ha, oraz  nieruchomości położonej w  Małogoszczu, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 387 o powierzchni 0,13 ha, będącej we władaniu Edwarda Hajduka.

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych  aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 75/2018

Jędrzejów dn  5.04.2018r

Sygn.akt  I Ns 75/18

O G Ł O S Z E N I  E

 

                 Na mocy art 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw Wiktora Kulaska  prowadzącego Kancelarię Adwokacką przy ul.  Dworcowej 31 w Sędziszowie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Grzegorza Olszaka  ostatnio zamieszkałej w Morawicy ul. Zastawie 4 w sprawie z wniosku Jerzego Olszaka

               Pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 75/18

Sygn. akt I Ns 75/18                                                             Jędrzejów, dnia 05.04.2017r

 

OGŁOSZENIE

            W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 75/18  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie  Olszak,  Janie  Olszaku i Maranie  Olszaku zmarłych  w  miejscowości Mzurowa, którzy pozostawił spadek w postaci gospodarstwa  rolnego w  miejscowości Mzurowa,

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych  aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 50/16

Sygn. Akt I Ns 50/16

 OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 50/16 toczy się postępowanie z wniosku  Shulamit Klajman o stwierdzenie nabycia spadku po  Josce Szterfeld zmarłym dnia  28 stycznia 1931 roku w  Jędrzejowie ostatnio stale zamieszkałym   w   Skroniowie. Zmarł  on jako  wdowiec, pozostawił  dzieci Abrahama Romana Szternfelda, Szaję Samka (Jeszejahu) Szternfelda, Nusyna (Natana) Pinkusa Szternfelda, Jachwetę Razulę  Klajnman zd. Szternfeld, Ajdę Rubinek zd. Szternfeld i Rudlę Peslę Szternfeld – Szpiro, którzy nie żyją.

W skład spadku wchodzi  nieruchomość położona w  Skroniowie, objęta księgą wieczystą „Dobra Ziemskie Skroniów” ks. 216. Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby,  a szczególności wszystkich spadkobierców po Josce Szterfeld i jego dzieciach, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci  w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

    

     SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 26/18

Data 16 marca 2018r.

 

Sygn. akt I Ns 26/18

 

OGŁOSZENIE

          W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 26/18 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Rokickiego o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Mariannie Rokickiej, po  Cecyli Elżbiecie Rokickiej po Edwardzie Józefie Rokickim.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Józefa Janus s. Stanisława i Katarzyny zmarłego w dniu 14.10.1999 roku w miejscowości Szałas, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i udowodnili swoje prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.   

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 1/18

Sygn. akt I Ns 1/18                                                     Jędrzejów, dnia 13.03.2018r

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns  1/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Leokadii Zeganek córce  Stanisława i Balbiny zmarłej w dniu 27 lutego 2017 roku w Sędziszowie ostatnio stale zamieszkałej w Sędziszowie, która pozostawiła spadek w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Sędziszowie, woj. świętokrzyskie przy ulicy Kościuszki 3/5. 

         Wzywa się wszystkich  spadkobierców , nakazując aby w ciągu trzech miesięcy od dnia  ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

 
Ogłoszenie w sprawie I 16/18

Sygn. akt I Ns 16/18                                                             Jędrzejów, dnia 12.03.2018r

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 16/18  toczy się postępowanie stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej aktualnie  w miejscowości  Szałas,  gmina  Sędziszów  powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 5 , 76 ,106, 134, 166, o powierzchni łącznej 5,67 ha , będącej we władaniu  Tadeusza Janusa.

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych szczególności zaś spadkobierców po Wincentym Janusie, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 601/17

Sygn. akt I Ns 601/17                                                     Jędrzejów, dnia 06.03.2018r

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 601/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie  Wrona córce Jana i Wiktorii   zmarłej w dniu 24 maja 2012  roku w Jędrzejowie  ostatnio stale zamieszkałej w Jędrzejowie, która pozostawił spadek w postaci prawa odrębnej własności  lokalu  mieszkalnego ulica Armii Krajowej 1/24 położonego w Jędrzejowie powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie

         Wzywa się wszystkich  spadkobierców , nakazując aby w ciągu trzech miesięcy od dnia  ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 23