Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I Nc 754/17

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny 28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 74

 

tel. (0-41) 386-43-64, fax: (0-41) 386-15-56, E-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

BOI: 801 800 122 ( dot. tel. stacjonarnych) lub 12 286 32 83 ( dot. tel. komórkowych i stacjonarnych)

Godziny pracy: pn. 8.15-16.15, wt-pt7.45-15.45

Godziny przyjęć interesantów pn.9.00-18.00, wt.-pt 9.00-15.00

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 

 

                                                                       Jędrzejów, dnia 12 października 2017 r.

 

 

Sygn. akt I Nc 754/17

(w odpowiedzi  należy zawsze podawać  sygn. akt )

                                                                                      

                                                                      

Pani         

Kazimiera Krzysica        

                                                             

ul. Sandomierska 156/19                                                                    

25-324 Kielce

 

 

DORĘCZENIE  POSTANOWIENIA  

 

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w sprawie

z powództwa   NG Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Kielcach

przeciwko  Kazimierze Krzysica

roszczenia z umowy pożyczki

doręcza Pani  odpis postanowienia z dnia 10 października 2017 roku.

 

 

                                                                                                   stażysta Hubert Kukla                                                                                          

 

 Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust.4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleformatycznym.

 

      

 

POUCZENIE

        Od doręczonego postanowienia/ zarządzenia  może pan(i)  wnieść zażalenie bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie albo za pośrednictwem poczty , w terminie tygodniowym od dnia jego otrzymania . Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu

 

 

 

 

Sygn. akt I Nc 754/17

 

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 10 października 2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

                                        Przewodniczący: SSR Monika Wrona – Zawada

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2017 r. w Jędrzejowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa NG Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach

przeciwko Kazimierze Krzysica

o zapłatę

 

postanawia:

 

      I.            uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 lipca 2017    roku;

  1.   zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 12 czerwca 2017 r. strona powodowa wniosła o zasądzenie od pozwanej Kazimiery Krzysica kwoty 2.607 zł z umownymi odsetkami oraz zasądzenie koszów procesu.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 lipca 2017 r. Sąd uwzględnił żądanie pozwu.

Wysłany pozwanej Kazimierze Krzysica odpis nakazu zapłaty wrócił z adnotacją, „zwrot nie podjęto w terminie”. Na podstawie bazy PESEL ustalono, że pozwana aktualnie nie ma stałego miejsca zameldowania.

Zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2017 r. Przewodniczący wezwał pełnomocnika strony powodowej do wskazania aktualnego miejsca zamieszkania pozwanej - w terminie 14 dni pod rygorem uchylenie nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania. Termin ten następnie przedłużono do 21 dni na wniosek pełnomocnika strony powodowej. Odpis zarządzenia doręczono pełnomocnikowi w dniu 18 września 2017 r. Do dnia dzisiejszego strona powodowa nie wskazała adresu zamieszkania pozwanej udzielając jedynie informacji, że pismem z dnia 21 września 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu poinformował powoda, że pozwana nie posiada stałego ani czasowego adresu zameldowania. Z ostatniego miejsca pobytu została wymeldowana w 2013 r.

 

Sąd zważył, co następuje:

 

Zgodnie z art. 5021 § 1 k.p.c. jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4 k.p.c. (miejsce pobytu pozwanego nie jest znane), sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

Z kolei art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. stanowi, że Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Mając na uwadze w/w przepisy należy stwierdzić, że skoro nie było możliwe doręczenie pozwanej odpisu nakazu zapłaty na adres wskazany w pozwie, a powód w zakreślonym terminie nie podał aktualnego adresu zamieszkania pozwanej, zaszły przesłanki do uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania w sprawie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

 

Zarządzenia wykonawcze:

 

1.     Odnotować;

2.     Odpis postanowienia doręczyć:

-   pełnomocnikowi powoda padcy prawnemu Iwonie Koźdub;

-   pozwanej Kazimierze Krzysica z pouczeniem o zażaleniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sądu przez okres jednego miesiąca.

3.  Przedłożyć za 6 tygodni lub z korespondencją wraz z informacją o dacie wywieszenia i zdjęcia postanowienia z tablicy ogłoszeń sądu.

 

Jędrzejów dnia 10 października 2017 r.

SSR Monika Wrona – Zawada

 
Postanowienie I Co 502/16

Sygn. akt I Co 502/16

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 9 października 2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:  SSR  Leszek Gumbisz

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2017 r. w Jędrzejowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie

przeciwko Mariuszowi Słoma

o wyjawienie majątku

 

postanawia:

postępowanie umorzyć

 

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 9 października 2017 roku /data wpływu/ wnioskodawca cofnął wniosek.

 Mając na uwadze powyższe okoliczności na podstawie art.825 pkt.1 kpc orzeczono jak w dyspozytywnej części postanowienia.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 277/17

Sygn. akt I Ns 277/17

 

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  277/17 toczy się postępowanie z wniosku  Tomasza Wiltowskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej  w miejscowości  Krzelów gmina Sędziszów oznaczonej  jako działka nr 437 o pow. 0.2  ha. Aktualnie w ewidencji gruntów jako władający wskazaną nieruchomością ujawniony jest Janusz Wiltoski.  Wskazana działka oznaczona była uprzednio nr 34 i jej posiadaczem był Stefan Wiltowski.

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, właścicieli przedmiotowej nieruchomości względnie ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swojej własności, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

      

SSR Katarzyna Wysoczyńska

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 99/17

Sygn. akt I Ns 99/17                                                             Jędrzejów, dnia 14.09.2017

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 99/17  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Nowych Kanicach,  powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 243/2 o powierzchni 0,8 ha , będącej we władaniu Mariana Orlikowskiego.

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 268/17

Sygn. akt I Ns 268/17                                                             Jędrzejów, dnia 04.09.2017r

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 268/17  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Borszowicach  powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 287 o powierzchni 1,14 ha, będącej we władaniu Alicji Pawłowskiej.  

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Adam Struski

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 375/17

 

Sygn. akt I Ns 375/17                                                                   Jędrzejów, dnia 4.09.2017r

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 375/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po  Kazimierzu Warycha synu Mariana  i Anny zmarłym w dniu 7 września 2006  roku w Kielcach ostatnio stale zamieszkałym w Łowini, który pozostawił spadek w postaci nieruchomości położonej w Łowini powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/2, wszystkich jego spadkobierców,

         Wzywa się wszystkich  spadkobierców aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu  o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Adam Struski

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 377/17

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, I Wydział Cywilny 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 74

 

tel. (0-41) 386-43-64, fax: (0-41) 386-15-56, E-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

BOI: 801 800 122 ( dot. tel. stacjonarnych) lub 12 286 32 83 ( dot. tel. komórkowych i stacjonarnych)

Godziny pracy: pn. 8.15-16.15, wt-pt7.45-15.45

Godziny przyjęć interesantów pn.9.00-18.00, wt.-pt 9.00-15.00

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

                                                                                   

Data 7 września 2017r.

 

Sygn. akt I Ns 377/17

                                         OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 377/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Dzienia o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości w Wodzisławiu, gmina Wodzisław, powiat Jędrzejowski, województwo Świętokrzyskie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 486 o pow. 0,43 ha. Dla nieruchomości tej nie ma urządzonej ksiągi wieczystej ani nie jest prowadzony zbiór dokumentów. Nieruchomoścć nr 486 była wcześniej w posiadaniu Heleny Bartkiewicz.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności nastepców prawnych Heleny Bartkiewicz, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości,  bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności,  jeśli zostanie ono udowodnione.

 

                                       

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 231/17

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 231/17 toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Jaskulskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Wodzisławiu gmina Wodzisław ozn. numerem 367  o powierzchni 0,18 ha.

Poprzednią władającą przedmiotową nieruchomością była Zofia Jaskólska, następnie Edward i Krystyna małż. Jaskulscy, a w dalszej kolejności Ryszard i Grażyna małż. Jaskulscy. Obecnie działka pozostaje we władaniu Grażyny Jaskulskiej.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa do wskazanej   nieruchomości, a w szczególności właścicieli lub spadkobierców właścicieli, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

   SSR Marta Rzeźnicka

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 320/17

                       Jędrzejów, dn 25 sierpnia 2017r.

 
 

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns  320/17 toczy się postępowanie z wniosku Zenona Rączkiewicza o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Leśnicy gmina Małogoszcz ozn. numerem 357/54  o powierzchni 0,5093 ha.

Poprzednimi władającymi przedmiotową nieruchomością byli Genowefa i Jerzy małż. Rączkiewicz. Obecnie działka pozostaje we władaniu Zenona Rączkiewicza.

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa do wskazanej   nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Marta Rzeźnicka

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 310/17

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

I Wydział Cywilny

28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 74

tel. 041 386 14 41

 

Sygn. akt I Ns 310/17                                                             Jędrzejów, dnia 21.08.2017r

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 310/17  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości  położonej w miejscowości Klemencice powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 144/3,144/4,160/2,198,507/1 o łącznej powierzchni 7,5084 ha , będącej we władaniu  Jana Szoty

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 334/17

Sygn. akt I Ns 334/17

 

OGŁOSZENIE

 W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  334/17 toczy się postępowanie z wniosku  Leszka Skalmierskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w  Mieronicach gmina Wodzisław oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr  170  o pow.  0.66  ha. Nieruchomość  ta stanowi działkę nr 15 o pow. 0.6574 ha, którą Wincenty Słaby otrzymał w czasie scalenia gruntów wsi Mieronice.

W ewidencji gruntów jako  władający  wskazaną nieruchomością  ujawniony jest Leszek Skalmierski. 

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości,  a także spadkobierców po Wincentym Słaby  aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 22