Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 167/18

 Sygn. akt Ns 167/18

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  167/18 toczy się postępowanie z wniosku    FAMET Spółka Akcyjna w Kędzierzynie Koźlu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w  Jędrzejowie oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka   nr 167    o pow.  0.0087 ha.

W ewidencji gruntów jako władający i właściciel wskazaną nieruchomością  ujawniony jest  Skarb Państwa.

Wskazana nieruchomość stanowi część nieruchomości, której współwłaścicielami byli Emilia Kołodziejska, Rozalia Jankiewicz i Izabela Wypych.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości, a także spadkobierców po współwłaścicielach nieruchomości,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

      SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 357/18

Sygn. akt I Ns 357/18

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  357/18 toczy się postępowanie z wniosku   Artura Rodzim i Renaty Rodzim o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w Węgleszynie   gmina  Oksa oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki  nr  405/1    o pow.  1,25  ha, nr 445 o pow. 0.36 ha, 226 o pow. 0.78 ha i nr 4494 o pow. 0.07 ha.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

         SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 255/18

 Jędrzejów  4 grudnia 2018 rok

Sygn. akt I Ns 255/18


OGŁOSZENIE


W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  255/18 toczy się postępowanie z wniosku   Bogusława Czajora o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w  miejscowości Cierno - Zaszosie gmina Jędrzejów oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki   nr  37 i 82 o pow.3.7060 ha oraz położonej w miejscowości Przysów gmina Jędrzejów oznaczonej jako działki nr 213 i 252 o pow. 0.855 ha

W ewidencji gruntów jako władający wskazanymi nieruchomościami ujawnieni są Antoni Wieliński i Franciszek Wieliński.

Wskazane nieruchomości pochodzą  prawdopodobnie z tzw. gruntów ukazowych objętych nadaniem z ukazu carskiego z 1864 roku.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 533/18

Sygn. akt I Ns 533/18

 OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 533/18 toczy się postępowanie z wniosku   Wiesławy Jaworskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w miejscowości Lścin  gmina  Małogoszcz oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki nr 357/40 o pow. 0.2463 ha  i 384/3  o pow.  0.0083 ha  ha. Wskazane działki powstały z podziału działek nr 357/1, 3571/12 i 384 objętych dekretem Carskim z 1864 roku.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 251/18

Jędrzejów 17 grudnia  2017 rok

 

Sygn. akt I Ns 251/18

 OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  251/18 toczy się postępowanie z wniosku   Danuty Ptak o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w miejscowości  Małogoszcz oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka   nr 2966   o pow.  0.79  ha.

Wskazana nieruchomość stanowi działkę nr 2544 i 2545, której właścicielem była Rozalia Bejm. Działka nr 2545 została przejęta na rzecz Skarbu Państwa, a następnie dołączona do pozycji rejestrowej Władysława Wiater, a  następnie  jako władający wskazaną  działka ujawnieni zostali Eugeniusz i Maria Stępień.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości, a w szczególności spadkobierców po Rozalii Bejm, Władysławie Wiater,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

   

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 572/18

Data 2 stycznia 2019r.

 

Sygn. akt I Ns 572/18


Ogłoszenie

 


ogłasza się, że w dniu 4 grudnia 2018 roku został złożony wykaz inwentarza po Michale Rybickim /Pesel:94071807916/ zmarłym dnia 7 listopada 2017 roku ostatnio stale zamieszkałym pod adresem Piaski 111, 28-300 Jędrzejów. Poucza się, że z wykazem inwentarza może zapoznać się każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, że ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 7546/18

Sygn. akt I Ns 7546/18                                                             Jędrzejów, dnia 10.12.2018r

 

 

OGŁOSZENIE

 

      Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym sądem toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 546/18) z wniosku Henryka Garbata o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Kulczyzna, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej jako działki ewidencyjne: numer 16/2 o  powierzchni 0,28 ha i numer 16/3 o powierzchni 0,12 ha, będącej we władaniu wnioskodawcy przez zasiedzenie.

      Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości, w szczególności spadkobierców po Franciszku Jończyku, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i wykazali swoje prawa.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane. 

 
Postanowienie I Ns 572/18

Sygn. akt I Ns 572/18

 POSTANOWIENIE 

 

Dnia 7 grudnia 2018 r.

 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:  SSR  Leszek Gumbisz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 grudnia 2018 r. w Jędrzejowie

sprawy z wniosku Zbigniewa Rybickiego

o złożenie wykazu inwentarza po Michale Rybickim

 

 postanawia:

 

I.       dokonać ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza po Michale Rybickim zmarłym dnia 7 listopada 2017 roku, które opublikować na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w budynku tutejszego Sądu;

II.    treść ogłoszenia: „ogłasza się, że w dniu 4 grudnia 2018 roku został złożony wykaz inwentarza po Michale Rybickim /Pesel:94071807916/ zmarłym dnia 7 listopada 2017 roku ostatnio stale zamieszkałym pod adresem Piaski 111, 28-300 Jędrzejów. Poucza się, że z wykazem inwentarza może zapoznać się każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, że ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

III. orzeka, że wnioskodawca ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 431/18

Jędrzejów 26 października 2018 rok

 

Sygn. akt I Ns 431/18


 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie zawiadamia, że  w sprawie  sygn. akt I Ns 431/18 zostało wydane w dniu 26 października 2018 roku postanowienie o  zarządzeniu ogłoszenia w sprawie złożenia wykazu inwentarza spadkowego Janiny Ciepluch c. Władysława i Anieli  PESEL  40012401042  urodzonej dnia 24 stycznia 1940 roku w  Staniowicach, a zmarłej dnia 15 grudnia 2017 roku w   Jaworze, ostatnio zamieszkałej  w Jaworze gmina Sobków.

Wykaz inwentarza został sporządzony w kancelarii notarialnej w Pińczowie przed notariuszem Markiem Krysińskim za nr Rep. A nr 1897/2018.

Ze wskazanym wykazem inwentarza mogą zapoznać się wszyscy, którzy  uzasadnią swój wniosek.

Spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu  lub wierzyciele mający pismeny dowód  należności przeciwko spadkodawcy  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu  inwentarza spadkowego.

 

 

SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 254/18

                  Jędrzejów, dn. 14 listopada 2018r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 254/18 toczy się postępowanie z wniosku Haliny Benowić o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Jędrzejowie, gmina Jędrzejów oznaczonej  jako działka numer 45 o  powierzchni 0,0134 ha.

Poprzednimi władającymi przedmiotową nieruchomością byli kolejno Teofil Wroński,   Eugeniusz Wroński, Helena Wielińska, Zofia Porębska. Obecnie działka pozostaje we Haliny Benowić. 

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa do wskazanej   nieruchomości, a w szczególności spadkobierców właścicieli przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

   

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 481/18

 

Jędrzejów 14 listopada 2018r.

Sygn. akt I Ns 481/18

 OGŁOSZENIE

  W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns  481/18  wydane zostało postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza zgodnie z pkt. II postanowienia z dnia 07/11/2018 roku po Władysławie Liberku zmarłym w dniu 7 stycznia 2013r. PESEL 44081008375, ostatnio stale zamieszkałym  w Jędrzejowie, przy ul. Romana Dmowskiego 3A/16.

Poucza się, że osoby wymienione w art. 637 § 1 kpc, tj. osoby które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 26