Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie I N 280/18

Data 14 maja 2019r.

 Sygn. akt I N 280/18

 

Ogłoszenie

 

    W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w dniu 13 maja 2019 roku w sprawie IN 280/18 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Marii Gula, córce Mikołaja i Natalii (PESEL: 51091516004) zmarłej dnia  01 listopada 2018 roku w Jędrzejowie.

Informuje, iż spadkobiercy zmarłego uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 178/19

Data 9 maja 2019r.

 

Sygn. akt I Ns 178/19

 

 

O G Ł O S Z E N I  E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Małgorzaty Wilk pracownika Sądu Rejonowego w Jędrzejowie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie uczestnika: Reale Mutua  ostatnio stale zamieszkałego w Turynie

w sprawie

z wniosku  Ryszarda Żurka, Anny Żurek

z udziałem   Reale Mutua w Turynie

o zasiedzenie

 

Wniosek  i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 30/19

Sygn. akt I Ns 30/19

 OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  30/19 toczy się postępowanie z wniosku   Marii Krzysztofik o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w  Ignacówce gmina Jędrzejów oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki nr 35, 84/1, 84/2, 154 i 214      o pow.  1.78 ha.

Wskazana nieruchomość stanowiła własność Antoniego Kowalczyka.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości, a także spadkobierców po współwłaścicielach nieruchomości,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Zarządzenie w sprawie I Co 79/19

Sygn. akt: I Co  79/19

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

 

Dnia  30 kwietnia  2019 roku       

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Wysoczyńska

po  rozpoznaniu w dniu  30  kwietnia 2019 roku  w Jędrzejowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusza Karysia

z udziałem  Wiesława Krzysztofika, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „AUTOS” Sp. z o.o.  w Solcu Kujawskim, Mai Krzysztofik, Stanisława Bartosa, Tandem Trucsk Sp. z o.o. w Katowicach i Banku BGŻ S.A.

o  ustanowienie dla dłużnika Wiesława Krzysztofika kuratora do sprawy  sygn. akt I km 3013/17

Z a r z ą d z a: 

I.       ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu  Wiesława Krzysztofika ur.  22 maja 1976 roku s. Stanisława i Zdzisławy ostatnio stale zamieszkałego   Raków 53a gmina Jędrzejów, kuratora w osobie  adwokata Mariusza Wydrycha  Jędrzejów ul. 11 Listopada 48 do sprawy prowadzonej przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusza Karysia km 3013/17

II.    zarządzenie wywiesić na okres 1 miesiąca na tablicy  w Urzędzie  Miasta i Gminy   Jędrzejów, siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego Dariusza Karysia oraz opublikować na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i  na stronie komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusza Karysia

III.  uzależnić skuteczność doręczeń  pism  do rąk kuratora od upływu miesięcznego terminu określonego w pkt II zarządzenia

 

SSR Katarzyna Wysoczyńska

 

 
Doręczenie postanowiena w Sygn. akt I Nc 144/19

  Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, I Wydział Cywilny 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 74

tel. (0-41) 386-43-64, fax: (0-41) 386-15-56, E-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

BOI: 801 800 122 ( dot. tel. stacjonarnych) lub 12 286 32 83 ( dot. tel. komórkowych i stacjonarnych)

Godziny pracy: pn. 8.15-16.15, wt-pt7.45-15.45

Godziny przyjęć interesantów pn.9.00-18.00, wt.-pt 9.00-15.00

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 

 

                                                                       Jędrzejów, dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

 

Sygn. akt I Nc 144/19

(w odpowiedzi  należy zawsze podawać  sygn. akt )

                                                                                      

                                                                      

Pani         

Martyna Wyrozumska        

ostatnio zamieszkała                                                             

11 listopada 103/1                                                                    

28-300 Jędrzejów

 

 

DORĘCZENIE  POSTANOWIENIA 

 

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w sprawie

z powództwa   Miasta Stołecznego Warszawa  Zarządu Transportu Miejskiego

przeciwko  Martynie Wyrozumskiej

roszczenia z umowy przewozu

doręcza Pani  odpis postanowienia z dnia 25.04.2019r.

 

sekr. sąd. Małgorzata Wilk

 

                                                                                           

 

 Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust.4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleformatycznym.

 

      

 

POUCZENIE

        Od doręczonego postanowienia/ zarządzenia  może pan(i)  wnieść zażalenie bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie albo za pośrednictwem poczty , w terminie tygodniowym od dnia jego otrzymania . Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu

 

 

 

 

 

 

 

Sygn. akt I Nc 144/19

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

 

                                                              

 Dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący:  SSR Leszek Gumbisz

        

           po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Jędrzejowie

           na posiedzeniu niejawnym

 

sprawy z powództwa Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego  w Warszawie

 

przeciwko Martynie Wyrozumskiej

 

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

1.      uchylić nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie w dniu 28 lutego 2019 roku w przedmiotowej sprawie,

2.      zawiesić postępowanie.

 

 

UZASADNIENIE

 

Doręczenie pozwanej Martynie Wyrozumskiej nakazu zapłaty okazało się niemożliwe albowiem jak wynika z adnotacji poczty wskazany przez powoda adres w ogóle nie istnieje. Zgodnie z treścią art.502¹§1 kpc skutkowało to koniecznością uchylenia nakazu zapłaty.

 

Jednocześnie pełnomocnik powoda zarządzeniem odebranym dnia 27 marca 2019 roku został wezwany do wskazania aktualnego adresu pozwanej w terminie 7 dni.

Ponieważ nie uczynił tego postępowanie zostało zawieszone na podstawie art.177§1 pkt 6 kpc.

 

Tylko na marginesie można zauważyć, że nie jest to pierwsza tego typu sytuacja w przypadku tej samej pozwanej. Podmioty kontrolujące bilety w komunikacji miejskiej powinny zostać więc poinformowane o tym szczególnym przypadku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zarządzenie w sprawie I Ns 91/19

Sygn. akt: I Ns 91/19

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

 

Dnia 17 kwietnia 2019 r.       

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Wysoczyńska

po  rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. w Jędrzejowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Bogusława Balińskiego

z udziałem  Józefa Balińskiego, Artura Balińskiego, Andrzeja Balińskiego, Teresy Pawłowskiej, Ewy Marzec

o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Balińskim

 

Z a r z ą d z a: 

I.       ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu  Andrzeja Balińskiego  s. Tadeusza i Janiny ostatnio stale zamieszkałego    Gawrony 18 gmina Oksa, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Marzeny Stradowskiej - adres dla doręczeń : Jędrzejów ul. 11 Listopada 74

II.    ogłoszenie wywiesić na okres 1 miesiąca na tablicy  w Urzędzie Gminy  Oksa oraz opublikować na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

III.  uzależnić skuteczność doręczeń  pozwów i pism  do rąk kuratora od upływu miesięcznego terminu określonego w pkt II zarządzenia

 

SSR Katarzyna Wysoczyńska

 

 
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 366/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 366/16

                                                                                                                      

 

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 595/18

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt
I Ns 595/18
toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Parzniewskiej o stwierdzenie nabycia
własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 215 o pow.
2,94 ha, nr 456 o pow. 0,39 ha i nr 470 o pow. 0,77 ha, położonych w obrębie 4, miejscowości Oksa, powiecie jędrzejowskim, województwo świętokrzyskie. Nieruchomości te
nie mają urządzonej księgi wieczystej oraz zbioru dokumentów.

 Ostatnim właścicielem tych nieruchomości była Marianna Chachurska.

Obecnie nieruchomości te są w posiadaniu Grażyny Parzniewskiej /dawniej Treter/.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wzywa wszystkich zainteresowanych, będących następcami prawnymi Marianny Chachurskiej, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości,  bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

SSR Marta Rzeźnicka

 
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 1538/17

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 1538/17

                                                                                                                      

 

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 224/18

Sygn. akt I Ns 224/18

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt
I Ns 224/18
toczy się postępowanie z wniosku Przemysława Stefańczyka o stwierdzenie nabycia
własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Małogoszczu, województwie świętokrzyskim, powiecie jędrzejowskim, gminie Małogoszcz oznaczonej aktualnie w ewidencji gruntów jako działka numer 2599 o powierzchni 0,0244 ha oraz nieruchomości położonej w Małogoszczu, województwie świętokrzyskim, powiecie jędrzejowskim, gminie Małogoszcz oznaczonej aktualnie w ewidencji gruntów jako działka numer 2594 o powierzchni 0,0487 ha. Nieruchomości te są zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oraz nie mają urządzonej księgi wieczystej. Ostatnimi władającymi nieruchomością objętą wnioskiem byli Bolesław i Marianna małżonkowie Karpińscy, którzy kupili od Władysława Kosteckiego udział w nieruchomości aktem notarialnym Rep. 23/49. 

Obecnie nieruchomości te są w posiadaniu Przemysława Stefańczyka i jego żony Barbary Stefańczyk.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości,  bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

SSR Marta Rzeźnicka

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 15/19

Jędrzejów dn  7.03.2019r

Sygn.akt  I Ns 15/19

   

O G Ł O S Z E N I  E

 

             Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym sądem toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 15/19) z wniosku Anny Liberek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Piołunce, gmina Sędziszów działka ewidencyjna numer 91 (według ewidencji na dzień 4 listopada 1971 roku) w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości, w szczególności spadkobierców po Wojciechu Glińskim, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i wykazali swoje prawa.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono wykazane. 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 22