Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 269/18

Data 3 września 2018r.

 Sygn. akt I Ns 269/18

 

OGŁOSZENIE

 

             W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 269/18 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Staszowskiego  o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego. 

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Nawarzyce,  gmina Wodzisław,  powiat Jędrzejowski, województwo Świętokrzyskie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 604 o powierzchni 1,05 ha. Dla nieruchomości tej nie ma urządzonej ksiegi wieczystej ani nie jest prowadzony zbiór dokumentów. Nieruchomość w/w  była wcześniej w posiadaniu Wojciecha i Tekli małż. Kozieł.

 

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Wojciecha i tekli małż. Kozieł aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności,  jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 346/17

Sygn. akt I Ns 346/17                                                             Jędrzejów, dnia 29.08.2018r

 

 

OGŁOSZENIE

 

       Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym sądem toczy się postępowanie (sygn. akt 346/17) z wniosku Wandy Dziopa o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Wrzosek c. Stanisława i Bronisławy  zmarłej w dniu 19 kwietnia 2017 roku  w Jędrzejowie ostatnio stale zamieszkałej w Jędrzejowie. Sąd wzywa wszystkich jej spadkobierców aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i wykazali swoje prawa.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie spadku, przez osoby które prawa swe wykażą. 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 160/18

Sygn. akt I Ns 160/18

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  160/18 toczy się postępowanie z wniosku  o stwierdzenie nabycia spadku po  Grażynie Teresie Pietras zd. Wojtasik c. Władysława i Heleny zmarłej dnia 4 lutego  2017 roku w Wodzisławiu i tam stale zamieszkałej. Zmarła pozostawiła męża Stanisława Pietrasa oraz córkę Justynę Zmorzyńską i syna Mariusza Pietrasa, którzy odrzucili spadek  Zmarła nie pozostawiła testamentu. W skład spadku wchodzą długi spadkowe w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Jaworzno”.

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby,  a szczególności wszystkich spadkobierców   Grażynie Pietras, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci  w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 100/18

                                                                                      Jędrzejów, dn. 16 lipca 2018r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns  100/18 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Fiuk i Bogdana Fiuka o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Wygodzie, gmina Imielno oznaczonej  numerem 292/1 o powierzchni  0,40 ha. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości był Wojciech Kłys syn Jana.

Poprzednią władającą przedmiotową nieruchomością była Otylia Kłys, następnie Stanisław i Helena małż. Doros. Obecnie działka pozostaje we władaniu Bogdana i Jolanty małż. Fiuk.  

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa do wskazanej   nieruchomości, a w szczególności spadkobierców Wojciecha Kłysa, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

    

 

   SSR Marta Rzeźnicka

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 589/17

                                                                                              Jędrzejów, dn 20.07.2018r.


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydziale Cywilnym w sprawie INs 589/17 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Zająca o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonych w Lścinie gmina Jędrzejów ozn.   numerami 456 o powierzchni 1,0400 ha,  nr 465 o powierzchni 0,0600 ha, nr 489/1  o powierzchni 0,7000 ha oraz położonej w Jakubowie gmina Imielno oznaczonej jako działka nr  107/4 o powierzchni 1,2600ha.

Poprzednimi władającymi przedmiotową nieruchomością byli Józefa i Jan małż. Karasek, następnie Stanisław i Daniela małż. Zając, a obecnie działki pozostają we władaniu Dariusza i i Elżbiety małż. Zając.

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa do wskazanej   nieruchomości, a w szczególności właścicieli lub następców prawnych właścicieli w zakresie działek nr 456, 465 położonych w Lścinie  spadkobierców Jana Misterskiego syna Andrzeja, w zakresie działki 489/1 położonej w Lścinie  spadkobierców Wincentego i Magdaleny małż. Ciosk, w zakresie działki 107/4 położonej w Jakubowie spadkobierców Jadwigi i Józefa małż. Karasek, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Marta Rzeźnicka

 

 
Postanowienie III Nsm 339/17

Sygn. akt III Nsm  339/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 14 grudnia 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

                                 Przewodniczący: SSR Monika Wrona - Zawada 

 

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w Jędrzejowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

z udziałem Wojciecha Zawadzkiego i Yaswantee Beergah

wydanie/zmianę zarządzeń w tryb. art. 109 k.r.i o.

 

postanawia:

       I.            umorzyć postępowanie;

    II.            nie obciążać uczestników kosztami postępowania, które przejąć na Skarb Państwa (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie).

 

 

Uzasadnienie

W dniu 23 października 2017 r. do tut. Sądu wpłynęło pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie z prośbą o wgląd w sytuację małoletniego Wojciecha Kushal Zawadzkiego, który od dnia 3 sierpnia 2017 r. za zgodą rodziców przebywa pod opieką babci Joanny Zawadzkiej. Dalej podano, że 28 września 2017 r. do ośrodka wpłynęła prośba od londyńskich służb społecznych o sprawdzenie sytuacji życiowej chłopca.

Z wywiadu kuratora sporządzonego w dniu 6 listopada 2017 r. wynika, że rodzice małoletniego są po rozwodzie, który był przeprowadzony w Anglii. Sąd przyznał opiekę nad małoletnim ojcu Wojciechowi Zawadzkiemu. Joanna Zawadzka zaprzeczyła jakimkolwiek doniesieniom o niewłaściwym zachowaniu uczestnika względem syna. Matka małoletniego choruje na depresję dwubiegunową, często jest hospitalizowana. Małoletni przyjechał do Joanny Zawadzkiej na wakacje, pobyt się przedłużył z uwagi na chorobę dziecka. Chłopiec ma stały kontakt telefoniczny z rodzicami.

W kolejnym piśmie z dnia 7 grudnia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie poinformował tut. Sąd, iż w dniu 15 listopada 2017 r. małoletni Wojciech Zawadzki wraz z babcią Joanną Zawadzką wyjechał z Jędrzejowa, przebywa w Londynie pod opieką swojego ojca. Rodzina nadal objęta jest wsparciem i monitoringiem tamtejszych służb.

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.  sąd wydaje wyrok o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Przepis ten na zasadzie art. 13 § 2 k.p.c. stosuje się także w postępowaniu nieprocesowym. Wobec dokonanych ustaleń, dalsze prowadzenie postępowania jest zbędne gdyż małoletni Wojciech Kushla Zawadzki przebywa obecnie na terenie Anglii pod opieką ojca. Rodzina objęta jest wsparciem i monitoringiem tamtejszych służb.

 

Zarządzenie:

1.      Odnotować postanowienie;

2.      Odpis doręczyć:

- wnioskodawcy z pouczaniem o zażaleniu;

- uczestnikom z pouczeniem o zażaleniu poprzez wywieszenie postanowienia w budynku tutejszego Sądu na tablicy ogłoszeń i opublikowanie na stronie internetowej;

3.      Kalendarz 14 dni.

 

Jędrzejów dnia 14 grudnia 2017 r.

SSR Monika Wrona – Zawada

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 799/12

Sygn. akt I Ns 799/12                                          Jędrzejów dnia 1 czerwca 2017 r.   

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 


            W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 799/12 toczy się postępowanie z wniosku o zezwolenie na złożenie dowodu rzeczowego do depozytu sądowego.

Wzywa się wszystkie osoby uprawnione w szczególności spadkobierców Ryszarda Skrobota do odbioru depozytu sądowego w postaci kłódki z kluczem zabezpieczonej w toku postępowania karnego Ds. 1401/97, gdyż inaczej depozyt ten zostanie zlikwidowany po upływie 3 lat od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

 
Postanowienie I Co 502/16

Treść Postanowienia w sprawie I Co 502/16

                                                                                                                      

 

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 2/17

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

I Wydział Cywilny

28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 74

tel. 041 386 14 41

 

Jędrzejów dn.  5.04.2017r

Sygn. akt  I Ns 2/17

 

 

 

O G Ł O S Z E N I  E

 

 

 

                 Na mocy art 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw Piotra Bieleckiego   prowadzącego Kancelarię Adwokacką przy ul. 11 Listopada 48, 28-300 Jędrzejów do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Hanny Koniarek ostatnio zamieszkałej w Katowicach w sprawie z wniosku Leokadii Sęk.

               Pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 735/2016

Treść Ogłoszenia w sprawie I Ns 735/2016 z dnia 6 lutego 2017 r.

                                                                                                                      

 

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Nc 1046/2015

Treść Ogłoszenia w sprawie I Nc 1046/2015