Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie III Nsm 339/17

Sygn. akt III Nsm  339/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 14 grudnia 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

                                 Przewodniczący: SSR Monika Wrona - Zawada 

 

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w Jędrzejowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

z udziałem Wojciecha Zawadzkiego i Yaswantee Beergah

wydanie/zmianę zarządzeń w tryb. art. 109 k.r.i o.

 

postanawia:

       I.            umorzyć postępowanie;

    II.            nie obciążać uczestników kosztami postępowania, które przejąć na Skarb Państwa (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie).

 

 

Uzasadnienie

W dniu 23 października 2017 r. do tut. Sądu wpłynęło pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie z prośbą o wgląd w sytuację małoletniego Wojciecha Kushal Zawadzkiego, który od dnia 3 sierpnia 2017 r. za zgodą rodziców przebywa pod opieką babci Joanny Zawadzkiej. Dalej podano, że 28 września 2017 r. do ośrodka wpłynęła prośba od londyńskich służb społecznych o sprawdzenie sytuacji życiowej chłopca.

Z wywiadu kuratora sporządzonego w dniu 6 listopada 2017 r. wynika, że rodzice małoletniego są po rozwodzie, który był przeprowadzony w Anglii. Sąd przyznał opiekę nad małoletnim ojcu Wojciechowi Zawadzkiemu. Joanna Zawadzka zaprzeczyła jakimkolwiek doniesieniom o niewłaściwym zachowaniu uczestnika względem syna. Matka małoletniego choruje na depresję dwubiegunową, często jest hospitalizowana. Małoletni przyjechał do Joanny Zawadzkiej na wakacje, pobyt się przedłużył z uwagi na chorobę dziecka. Chłopiec ma stały kontakt telefoniczny z rodzicami.

W kolejnym piśmie z dnia 7 grudnia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie poinformował tut. Sąd, iż w dniu 15 listopada 2017 r. małoletni Wojciech Zawadzki wraz z babcią Joanną Zawadzką wyjechał z Jędrzejowa, przebywa w Londynie pod opieką swojego ojca. Rodzina nadal objęta jest wsparciem i monitoringiem tamtejszych służb.

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.  sąd wydaje wyrok o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Przepis ten na zasadzie art. 13 § 2 k.p.c. stosuje się także w postępowaniu nieprocesowym. Wobec dokonanych ustaleń, dalsze prowadzenie postępowania jest zbędne gdyż małoletni Wojciech Kushla Zawadzki przebywa obecnie na terenie Anglii pod opieką ojca. Rodzina objęta jest wsparciem i monitoringiem tamtejszych służb.

 

Zarządzenie:

1.      Odnotować postanowienie;

2.      Odpis doręczyć:

- wnioskodawcy z pouczaniem o zażaleniu;

- uczestnikom z pouczeniem o zażaleniu poprzez wywieszenie postanowienia w budynku tutejszego Sądu na tablicy ogłoszeń i opublikowanie na stronie internetowej;

3.      Kalendarz 14 dni.

 

Jędrzejów dnia 14 grudnia 2017 r.

SSR Monika Wrona – Zawada

 

 

 
Komunikat do sprawy Akt INs 378/17

 

Sygn. Akt INs 378/17

 KOMUNIKAT

 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w sprawie INs 378/17 z wniosku Marii Kowalskiej o dział spadku po Genowefie Łabędzkiej i Janie Łabędzkim informuje, iż termin rozprawy z dnia 21 grudnia 2017 roku został odwołany.

 

 

SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 302/17

Sygn. Akt I Ns  302/17


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  302/17 toczy się postępowanie z wniosku  Mariana Makulskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej  w miejscowości Deszno gmina Nagłowice oznaczonej  aktualnie jako działki  788/1 i 835/1 o pow. 0.91 ha. Aktualnie w ewidencji gruntów jako władający wskazaną nieruchomością ujawniony jest Marian Makulski.

Wskazana nieruchomość  stanowiła własność Stanisława Makulskiego s. Józefa.

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, właścicieli przedmiotowej nieruchomości względnie ich następców prawnych, a także następców prawnych  Władysława Makulskiego s. Józefa   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swojej własności, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 521/17

 

Sygn. akt I Ns 521/17

 


OGŁOSZENIE


W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  521/16 toczy się postępowanie z wniosku  Stanisława Ślusarka o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w  Prząsławiu gmina Jędrzejów, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki nr 113/2, 281/2 i 342/2  o pow.  1.898  ha.

W ewidencji gruntów jako władający wskazaną nieruchomością ujawniony jest  Józef Mróz. Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości, a w szczególności spadkobierców po Józefie Mróz,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 345/17

                                                   Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

I Wydział Cywilny

28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 74

tel. 041 386 14 41

_______________________________________________________________________

Sygn. akt I Ns 345/17                                                          Jędrzejów, dnia 7.12.2017r

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 185/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie  Wąchała synu Szczepana  i  Teofili  zmarłym w dniu 15  stycznia 2010 roku w Morawicy   ostatnio stale zamieszkałym w Mzurowej, który pozostawił spadek w postaci nieruchomości położonej w Mzurowej  powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej  o powierzchni 5,51 ha.

         Wzywa się wszystkich  spadkobierców po Alicji Wąchała c. Mariana i  Stefanii, nakazując aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu  o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Adam Struski

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 445/17

Sygn. Akt I Ns 445/17

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 445/17 toczy się postępowanie z wniosku  Henryka Kopeć o stwierdzenie nabycia spadku po  Antoninie Mierzwińskiej c. Michała i Małgorzaty zmarłej dnia 18 czerwca 2017  roku w Kielcach ostatnio stale zamieszkałej  w  Bełku.  Antonina Mierzwińska zmarła jako panna, nie miała  żadnych dzieci, a jej  rodzice zmarli  przed nią.   Pozostawiła on testament, który sporządzono w dnu 6 lutego 2001 roku przed sekretarzem Gminy Imielno.

W skład spadku wchodzi  nieruchomość położona w  Bełku o pow. łącznej 3,16  ha.

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby,  a szczególności wszystkich spadkobierców Antoniny Mierzwińskiej, aby w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci  w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

    

 

    SSR Katarzyna Wysoczyńska

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 541/17_

Jędrzejów dn  23.11.2017r

Sygn.akt  I Ns 541/17

 

O G Ł O S Z E N I  E

                  Na mocy art 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adwokat Blanki Gzyl  prowadząca Kancelarie Adwokacką w Jędrzejowie przy ul. Kieleckiej 16 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Stanisława Bilskiego  w sprawie z wniosku Kazimierza Bilskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie 

               Pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 541/17

Sygn. akt I Ns 541/17                                                             Jędrzejów, dnia 23.11.2017r

 

 

OGŁOSZENIE

 

        Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym sądem toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 541/17) z wniosku Kazimierza Bilskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Potoku Małym, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 59/1 o  powierzchni 0,0551 ha, przez zasiedzenie. Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości, w szczególności spadkobierców po Janie i Helenie Bilskich, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i wykazali swoje prawa.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane. 

 
Postanowienie I Co 315/17

Sygn. akt: I Co 315/17

 P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                       Dnia 22 listopada 2017 r.

 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Wysoczyńska

 

 

 po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2017 r. w Jędrzejowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Prokura Niestandaryzowanego  Sekurytyzacyjnego  Funduszu Inwestycyjnego  Zamkniętego  we Wrocławiu

z udziałem  Magdaleny Marii Ciosk

o ustanowienie kuratora dla dłużniczki  Magdaleny Marii Ciosk

 


postanawia:

I.       ustanowić dla nieznanej  z miejsca pobytu dłużniczki  Magdaleny Marii Ciosk PESEL 80110609540, ostatnio zamieszkałej  w Jędrzejowie ul. B. Chrobrego 5/14 , 28-300 Jędrzejów, aktualnie przebywającej na terenie Wielkiej Brytanii,  kuratora w  osobie  adwokata Blanki Gzyl ul. Kielecka nr 16 28 – 300 Jędrzejów celem reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasza Wojciechowskiego sygn. akt Km 1237/17

II.    o ustanowieniu kuratora zawiadomić poprzez wywieszenie postanowienia na okres jednego miesiąca w budynku tutejszego Sądu oraz w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jędrzejowie, opublikować na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

III. zobowiązać komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasza Wojciechowskiego do opublikowania na stronie internetowej  postanowienia o ustanowieniu kuratora dla dłużniczki  Magdaleny Marii Ciosk, do doręczenia adwokat Blance Gzyl wszelkich pism i zawiadomień o dokonanych czynnościach w sprawie km 237/17 od czasu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

IV.  skuteczność doręczeń pism procesowych do rąk kuratora uzależnić od upływu terminu określonego w pkt II postanowienia

 

                                                              SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 516/17

Sygn. akt I Ns 516/17                                                             Jędrzejów, dnia 14.11.2017r

 

 

OGŁOSZENIE

 

       Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym sądem toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 516/17) z wniosku Marii Brylskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości:

a/ położonej w Słaboszowicach, działka ewidencyjna numer 1111

b/ położonej w Mierzynie działka ewidencyjna numer 15

w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości, w szczególności spadkobierców po Pawle Jachu, aby w terminie 3 miesięcy od daty wywieszenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i wykazali swoje prawa.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono wykazane. 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 426/17

Sygn. akt I Ns 426/17                                                                     Jędrzejów, dnia 6.11.2017r

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 426/17 toczy się postępowanie o zatwierdzenie oświadczenia  o  odrzucenia spadku  po  Ferdynandzie  Kądzioła. 

         Wzywa się wszystkich  spadkobierców po Ferdynandzie Kędzioła, nakazując aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się.

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 22