Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 480/17

Data 20 czerwca 2018r.

 Sygn. akt I Ns 480/17

 Ogłoszenie

 W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 480/17   toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Białowieża, gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski, woj świętokrzyskie oznaczonej jako działki ewidencyjnej numer 16,65,103, 104, 137, 182, 183, 250, będącej we władaniu Marianny Strasz 

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych w szczególności spadkobierców po Janie Poniedziałku  aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 180/18

Data 15 czerwca 2018r.

 

Sygn. akt I Ns 180/18

 

OGŁOSZENIE

         W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 180/18 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Parzniewskiego o stwierdzenie nabycia spadku po  Józefie Cichoń  zmarłej dnia 31 stycznia 2016 roku w Słupi, i ostatnio stale tam zamieszkałej, gminie Słupia, powiat Jędrzejów,  województwo Świętokrzyskie. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Józefy Cichoń, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i udowodnili swoje prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku. 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 99/18

Sygn. akt I Ns 99/18                                                     Jędrzejów, dnia 18.06.2018r

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 99/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Bieli  synu Stanisława i Stanisławy  zmarłym  w dniu 19 września 2008 roku w  Krakowie ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Czekaj, który pozostawił spadek w postaci m.in. udział we współwłasności nieruchomości dla  której prowadzona  jest księga  wieczysta KI1J/00020037/9,

         Wzywa się wszystkich  spadkobierców , nakazując aby w ciągu trzech miesięcy od dnia  ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

 
Postanowienie I Ns 464/17

                                              

Sygn. akt I Ns 464/17

POSTANOWIENIE

 

Dnia 15 maja 2018 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Marta Rzeźnicka

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 roku w Jędrzejowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Zdzisławy Kaczor, Jacka Kaczor

 

z udziałem Eleonory Dębskiej, Mari Mazurek , Krystyny Pawełczyk, Anny Gałczyńskiej i Irminy Glaba

 

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

p o s t a n a w i a:

wezwać do udziału w sprawie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kwoty pieniędzy w wysokości 0,55 złotych (55/100) z tytułu hipoteki zapisanej w księdze wieczystej KI1J 00050945/6 na rzecz Genowefy Pawełczyk, wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności wszystkich spadkobierców Genowefy Pawełczyk nakazując im, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do spadku, które to ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz w Urzędzie Gminy Wodzisław, Urzędzie Miasta Krakowa oraz umieścić na stronie Internetowej tutejszego Sądu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  SSR Marta Rzeźnicka

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 613/17

Sygn. akt I Ns 613/17                                                             Jędrzejów, dnia 02.05.2018r

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 613/17  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Opatkowicach Murowanych  powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 241 o powierzchni 1 ha, będącej we władaniu Ryszarda  Jachyma    

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych w szczególności spadkobierców po Anieli Tutaj aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 87/18

Sygn. akt I Ns 87/18                                                             Jędrzejów, dnia 16.04.2018r

 

 

OGŁOSZENIE

 

           W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 87/13  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w  Zakruczu powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 276 o powierzchni 0,36 ha, oraz  nieruchomości położonej w  Małogoszczu, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie oznaczonej numerem ewidencyjnym 387 o powierzchni 0,13 ha, będącej we władaniu Edwarda Hajduka.

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych  aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Postanowienie III Nsm 339/17

Sygn. akt III Nsm  339/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 14 grudnia 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

                                 Przewodniczący: SSR Monika Wrona - Zawada 

 

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w Jędrzejowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

z udziałem Wojciecha Zawadzkiego i Yaswantee Beergah

wydanie/zmianę zarządzeń w tryb. art. 109 k.r.i o.

 

postanawia:

       I.            umorzyć postępowanie;

    II.            nie obciążać uczestników kosztami postępowania, które przejąć na Skarb Państwa (Sąd Rejonowy w Jędrzejowie).

 

 

Uzasadnienie

W dniu 23 października 2017 r. do tut. Sądu wpłynęło pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie z prośbą o wgląd w sytuację małoletniego Wojciecha Kushal Zawadzkiego, który od dnia 3 sierpnia 2017 r. za zgodą rodziców przebywa pod opieką babci Joanny Zawadzkiej. Dalej podano, że 28 września 2017 r. do ośrodka wpłynęła prośba od londyńskich służb społecznych o sprawdzenie sytuacji życiowej chłopca.

Z wywiadu kuratora sporządzonego w dniu 6 listopada 2017 r. wynika, że rodzice małoletniego są po rozwodzie, który był przeprowadzony w Anglii. Sąd przyznał opiekę nad małoletnim ojcu Wojciechowi Zawadzkiemu. Joanna Zawadzka zaprzeczyła jakimkolwiek doniesieniom o niewłaściwym zachowaniu uczestnika względem syna. Matka małoletniego choruje na depresję dwubiegunową, często jest hospitalizowana. Małoletni przyjechał do Joanny Zawadzkiej na wakacje, pobyt się przedłużył z uwagi na chorobę dziecka. Chłopiec ma stały kontakt telefoniczny z rodzicami.

W kolejnym piśmie z dnia 7 grudnia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie poinformował tut. Sąd, iż w dniu 15 listopada 2017 r. małoletni Wojciech Zawadzki wraz z babcią Joanną Zawadzką wyjechał z Jędrzejowa, przebywa w Londynie pod opieką swojego ojca. Rodzina nadal objęta jest wsparciem i monitoringiem tamtejszych służb.

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.  sąd wydaje wyrok o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Przepis ten na zasadzie art. 13 § 2 k.p.c. stosuje się także w postępowaniu nieprocesowym. Wobec dokonanych ustaleń, dalsze prowadzenie postępowania jest zbędne gdyż małoletni Wojciech Kushla Zawadzki przebywa obecnie na terenie Anglii pod opieką ojca. Rodzina objęta jest wsparciem i monitoringiem tamtejszych służb.

 

Zarządzenie:

1.      Odnotować postanowienie;

2.      Odpis doręczyć:

- wnioskodawcy z pouczaniem o zażaleniu;

- uczestnikom z pouczeniem o zażaleniu poprzez wywieszenie postanowienia w budynku tutejszego Sądu na tablicy ogłoszeń i opublikowanie na stronie internetowej;

3.      Kalendarz 14 dni.

 

Jędrzejów dnia 14 grudnia 2017 r.

SSR Monika Wrona – Zawada

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 799/12

Sygn. akt I Ns 799/12                                          Jędrzejów dnia 1 czerwca 2017 r.   

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 


            W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 799/12 toczy się postępowanie z wniosku o zezwolenie na złożenie dowodu rzeczowego do depozytu sądowego.

Wzywa się wszystkie osoby uprawnione w szczególności spadkobierców Ryszarda Skrobota do odbioru depozytu sądowego w postaci kłódki z kluczem zabezpieczonej w toku postępowania karnego Ds. 1401/97, gdyż inaczej depozyt ten zostanie zlikwidowany po upływie 3 lat od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

 
Postanowienie I Co 502/16

Treść Postanowienia w sprawie I Co 502/16

                                                                                                                      

 

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 2/17

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

I Wydział Cywilny

28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 74

tel. 041 386 14 41

 

Jędrzejów dn.  5.04.2017r

Sygn. akt  I Ns 2/17

 

 

 

O G Ł O S Z E N I  E

 

 

 

                 Na mocy art 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw Piotra Bieleckiego   prowadzącego Kancelarię Adwokacką przy ul. 11 Listopada 48, 28-300 Jędrzejów do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Hanny Koniarek ostatnio zamieszkałej w Katowicach w sprawie z wniosku Leokadii Sęk.

               Pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 735/2016

Treść Ogłoszenia w sprawie I Ns 735/2016 z dnia 6 lutego 2017 r.